Årsmøtereferat fra 15. april 2017

Skrevet av Berit Christensen

      REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 15. april 2017 kl. 10.00.

Det var 33 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. 

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2016

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2016.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent 

Styret foreslår at kontingenten blir endret til kr 300 pr. år

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2017.

Budsjett for 2017 ble for øvrig godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Britt Weium og Ola Petter Borg la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:             Berit Christensen         valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:        Dag Woldmo               ikke på valg

Kasserer:        Ove Sætereng              valgt for 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Henning Larsen           valgt for 2 år (gjenvalg)                       

Styremedlem: Øystein Aamodt           ikke på valg

Varamedlem:  Stein Berg                   valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:  Laila Norstad              valgt for 1 år  (gjenvalg)

Revisor:          Einar Widerøe,             Ikke på valg

Valgkomite:   Britt Weium                  valgt for 2 år (gjenvalg)

Einar Andenæs                        valgt for 2 år

                    

Påskeskirenn: Det forelå ikke forslag på ny arrangør av påskeskirennet.  Valgkomiteen fikk fullmakt til å arbeide videre med å finne ny arrangør.

Innkomne saker:

 

Framføring av strøm til Lauvåsen

Styret i Lauvåsen hytteeierforening gis fullmakt til å kvalitetssikre prosessen med evt. framføring av strøm til Lauvåsen – her også inkludert det estetiske med bl.a. luftspenn og graving.

Dette anses som viktig både for de som ønsker strøm, og de som ikke ønsker dette.

Det ble videre orientert om at Eidsiva Energi i disse dager på ny vil kartlegge interessen for framføring av strøm til Lauvåsen.  Dette fordi fjorårets kartlegging ikke ble fullstendig.  Ny frist vil være 1.6.17.  Ny saksbehandler for prosjektet hos Eidsiva er Torbjørn Barlund, mobilnummer 95981903.

Orienteringer:

Dugnad 2017

Det vil bli gjennomført dugnad på Lauvåsen lørdag 17.6.2017.  Oppgaver som må gjennomføres er bl.a.:

  • Bygging av ny klopp på stien mellom Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta
  • Beising av grillbua ved Lauvåsvannet
  • Merking av skiløyper

Opparbeidelse av sti til grillbua

Det er sendt søknad til Stor-Elvdal kommune om opparbeidelse av sti fra vegen over Lauvåsvannet og fra setervangen og til grillbua.

Overtakelse av løa på setervangen

Det er ikke blitt noen avklaring om hytteeierforeningen kan overta løa ved lekeplassen på setervangen ennå.  Det arbeides videre med denne saken.

Møtet hevet ca kl 10.50.