Referat fra årsmøtet 2018

Skrevet av Berit Christensen

      REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 31. mars 2018 kl. 10.00.

Det var 39 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

 

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2017

Berit Christensen leste årsberetningen.

Det ble gjort to korrigeringer i årsberetningen.  Den ene under overskriften Møtevirksomhet:  Her stod det at det ble avholdt møte med Lauvåsen Fritidsområde i 2017.  Dette møtet var i 2016, og fremgikk av årsberetningen for 2016.

Den andre korrigeringen var under overskriften Facebook: Her var det oppgitt feil adresse til facebooksiden.  Rett adresse er Lauvåsen fritidsområde og fjellene rundt.

Årsberetningen ble for øvrig godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2017.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent  

Styret foreslår at kontingenten blir uendret på kr 300,-..

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

                                          

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2018.

Budsjett for 2018 ble godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Britt Weium og Einar Andenæs la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:                          Berit Christensen        valgt for 1 år (gjenvalg)                       

Sekretær:                     Stein Berg                   valgt for 2 år (ny)

Kasserer:                     Ove Sætereng              ikke på valg

Styremedlem:              Henning Larsen           ikke på valg                 

Styremedlem:              Øystein Aamodt          valgt for 2 år (gjenvalg)

Varamedlem:  Jan-Petter Bergskaug  valgt for 1 år (ny)

Varamedlem:  Hans Martin Torget    valgt for 1 år  (ny)

Revisor:                       Einar Widerøe,            valgt for 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:                 Einar Andenæs            ikke på valg

Conrad Halvorsern      valgt for 2 år

                     

Påskeskirenn 2019:     Per Kjelland m/familie. 

Innkomne saker:

Organisering av dugnad

I stedet for å gjennomføre dugnad en bestemt dato foreslo styret at dugnad 2018 organiseres gjennom ulike dugnadsgrupper som gis ansvar for bestemte oppgaver, og at medlemmer i hytteforeningen melder seg på den dugnadsgruppa som passer den enkelte.  

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag.

Orienteringssak

Framføring av strøm til Lauvåsen

Det ble vist til utsendt informasjon fra styret vedrørende status i arbeidet med framføring av strøm til Lauvåsen.  Eidsiva arbeider med ny trase for framføring av strøm samt nytt tilbud.