Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Årsberetning 2019

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning for driftsåret 2019

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 20. april 2019, 45 hytter var representert.

Styret i 2019:

Leder:                         Berit Christensen        valgt for 1 år (gjenvalg)                       

Sekretær:                    Stein Berg                  ikke på valg

Kasserer:                    Ove Sætereng             Er ikke hytteeier lenger, men leies inn da valgkommitéen  

                                                                     ikke hadde noen kandidat til vervet

Styremedlem:             Øystein Aamodt          ikke på valg               

Styremedlem:             Brede Ekren                valgt for 2 år 

Varamedlem:              Jan-Petter Bergskaug  valgt for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem:              Hans Martin Torget    valgt for 1 år  gjenvalg)

Revisor:                      Einar Widerøe,           valgt for 2 år (gjenvalg)

Valgkomite:               Konrad Halvorsen      ikke på valg

                                   Ingen kandidat til 2. medlem av valgkommitéen

Påskeskirenn 2020:    Familiene Engebretsen Bakken og Støen 

Møtevirksomhet:

 • 1 styremøte og noe mailkontakt styremedlemmer i mellom gjennom året
 • Berit Christensen og Odd- Erling Lange har deltatt på årsmøtet og 3 styremøter i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA. Thomas Bjerkvoll overtok plassen til Odd-Erling Lange fra årsmøtet i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA fra august 2019.

Foreningskontingent:

157 hytter har betalt foreningskontingent.

Turstiprosjektet:Det har vært et ønske fra hytteeierforeningen å få markedsført turmuligheter på sommerstid på Lauvåsen, for å øke tilbudet til naturopplevelser for hytteeiere og deres gjester. Familien Solheim startet dette året opp et arbeid med dette, og for å få til en fadderordning på stier.

 • Pl

Løypekjøring:

All løypekjøring er nå organisert gjennom Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA ( navnendring etter åremøte i løypelaget), løypemaskina kjører hovedtraséen og Stor-Elvdal Røde Kors kjører løypene inne i hytteområdet med skuter og sporsetter bak.

Lauvåsen har 2 representanter i styret i Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, Berit Christensen og Odd-Erling Lange med Roar Nyberget som vara.  Odd-Erling Lange gikk ut av styret fra årsmøtet i august, nytt medlem i styret der fra Lauvåsen er Thomas Bjerkvoll. Løypemaskina er fullfinansiert, men det trengs penger til drift av maskin- og skuterløyper. I 2019 betalte 81 hytteeiere løypebidrag.

Det er i år gjort en omlegging av løypetraséer, målet er en mer effektiv kjøring og bedre tilbud til hytteeiere i Hemåsen. Løypas endelige trasé ble satt sommeren 2019, traséen ble ryddet og merket, denne endringen regner vi med blir godt mottatt av hyttene nederst i Hemåsen.

I løpet av sommeren 2019 ble deler av løypetraséen merket på nytt med stolper, veganviser og refleksbånd, det er vurdert som en bedre måte en bambusstenger og plastbånd som varer i kort tid og restene blir liggende som «søppel».

Hytteeierforening på nett:

Vi har egen fane på www.vinjevegen.info

På www.vinjevegn.infoer informasjon om veg, løyper og hytteeierforeningen i Lauvåsen og velforeningen på Vinjevegen samlet på ei nettadresse.

Facebook:

Det er ei egen gruppe for Lauvåsen på Facebook, Lauvåsen hytteeierforening og fjellene rundt.

Mange hytteeiere i Lauvåsen er også medlemmer i Facebookgruppa  Vinjevegen – dette er egentlig Facebook gruppa til Vinjevegen vel og hytteeiere på Tryvang.

Dugnad:

Etter vedtak på årsmøtet ble det våren 2018 opprettet dugnadsgrupper, det har bidratt til at oppgaver for fellesskapet har blitt fordelt på flere. Takk til alle som har gjort en innsats der i 2019. 

Dugnadsgruppene er:

 • Merke turstier
 • Merke og rydde skiløyper
 • Ha oppsyn med bryggene
 • Holde orden ved gapahuken
 • Ha oppsyn med bruer og klopper
 • Rydde lekeplassen
 • Ha oppsyn med oppslagstavlene
 • Utbedre Lauvåsvatnet

Ny bru som ble bygget over Søndre Bjøråa sommeren 2017 på stien mellom P-plassen innerst på Hemåsen (A-feltet) og Vinjestøtta ble helt ødelagt av isgang og snøsmelting i Søndre Bjøråa våren 2018, den er enda ikke bygd opp igjen. 

Løypekjøringa utsatt til torsdag

Skrevet av Joar Hagen

planen var å kjøre løyper i morgen, men YR spår 18 m/sek (stiv kuling) i morgen,g rapportene fra fjell sier at løypene er ok. Løypekjøringa fra Tryvangplassen til Lauvåsen er utsatt til Skjærtorsdag morgen.

Hadde vært fint om noen flere hadde vipset noen kroner til Løypelaget

HØSTBREV 2019

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2019

Så vakkert var det i Lauvåsen på morgentur den 2. oktober 2019!

Det var høstferie, men føltes mer som en vinterferie uten ski på bena.

Etter det vakre får vi ta det kjedelige – innen 1. september var det kun 85 hytter som hadde betalt årskontingent i hytteeierforeningen (omlagt halvparten av de som betalte i fjor)  – det håper jeg bare er en forglemmelse. Det blir veldig mange å purre på – avventer derfor purring på navn til det har gått noen uker etter denne påminnelsen. De som ikke har betalt innen 1/1-2020 vil slettes fra medlemslistene. Enkleste måten å sjekke om dere har betalt eller ikke er å sjekke i egen nettbank på betalinger.

Årskontingenten er kr 300 og betales på kontonummer 1800 21 63531, Lauvåsen Hytteeierforening v/Ove Sætereng, Strandbygd-vegen 1362, 2411 Elverum 

Turstiprosjektet: Det er 6 familier som har sagt seg villig til å ta ansvar for en eller 2 stier hver. Tusen hjertelig takk til dem, men det er flere stier som trenger «faddere». Stier det er meldt seg faddere for er:

 • Stier i området Veslekletten
 • Den gamle setervegen ned til Granåsen
 • Stier bak Kollen (B-feltet) 
 • deTTanken er at en fadderfamilie velger en eller to stier man ønsker å ha ansvaret for/være fadder for.                                                                                                                                    Ambisjonene for 2019 har vært:
 • Tegne stier inn på et felles kart
 • Fylle ut en liten beskrivelse med noen fine foto
 • Merke stiene med små steinvarder hver 30-50 meter
 • Rydde stien der det er behov for det 
 • Henge opp merkebånd på trær 

Innspill til flere turstier og melding om hvem som påtar seg å være ”faddere” for stier og å merke enkelte stier bes sendes turstigruppas leder Arve Solheim på e-post:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller ringe ham på telefon 950 83 220.  Sjøl om vinteren nærmer seg, er det flott å ha dette klart før sommeren 2020.

Skiløyper til vinteren:

Navnet på løypelaget er endret. Det heter ikke lenger Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin SA, men har fått en litt enklere navn og et navn som er mer beskrivende – det er ikke bare løypemaskin løypelaget jobber med. Nå er navnet Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA – løypelaget i daglig tale. Frivillig løypeavgift går til mye mer enn løypemaskina – kjøring av interne løyper med skuter og ikke minst merking av både nye og gamle løypetraséer. 

Kabalen med løypekjøring til vinteren er klar, både for løypemaskina og interne løyper i Lauvåsen. Også den kommende sesongen vil de interne løypene bli kjørt av Stor-Elvdal Røde Kors. I løpet av sommeren er det gjort en stor jobb med merking av løyper. Røde plastbånd og bambusstenger er blitt erstattet av gjerdestolper med rødmalte anvisere og refleksbånd på store deler av løypenettet. 

Det er merket en ny trasé i Hemåsenden tar av nordover fra løypa mellom krysset ved A-feltet og P-plassen innerst i A-feltet, den går litt opp i lia parallellt med vatnet før den skjærer ned igjen rett før bjørkeskogkrattet ved setra. Den skal være godt merket med stolper, røde anvisere og refleksbånd.

Vi håper den blir godt mottatt av hytteeierne i Hemåsen. 

Det vil bli sendt ut en oppfordring om å betale bidrag til vinterens løypekjøring  i desember. Det er et frivillig bidrag, men bidrag vi er avhengig av for å kunne tilby gode og trygge løyper. Slik som status er pr. i dag balanserer vi akkurat med tanke på å kunne opprettholde et godt løypenett. Vi mener at oppkjørte skiløyper har en positiv betydning for oss som hytteeiere – både når gjelder skiopplevelser og verdien på hytteområdet.

 

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg/eierskifte av hytter:

For å kunne ønske nye hytteeiere velkommen til Lauvåsen og gi informasjon om arbeidet velforeningen Lauvåsen hytteeierforening gjør, er vi avhengig av at de som selger melder om at de har solgt, og om mulig gir oss adresse/mailadresse til nye eier.

Vi ser mange ukjente navn på Facebook. Noen er tydelig nye hytteeiere, men som vi ikke har opplysninger om. Det er frivillig å være medlem, men vi håper og tror at de aller fleste setter pris på den jobben som blir gjort, og derfor ønsker å være medlem. Har du fått en ny hyttenabo så setter vi pris på litt reklame. Informasjon er også slått opp på vannbuene.

 

Årsmøtet 2019

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 20. april 2019 kl. 10.00.

Det var om lag 45 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

 

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2018

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2018.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent  

Styret foreslår at kontingenten holdes uendret på kr 300,-..

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

                                          

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2019.

Budsjett for 2019 ble for øvrig godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Einar Andenæs la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:             Berit Christensen                   valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:       Stein Berg                              ikke på valg

Kasserer:        Ove Sætereng påtok seg kasserervervet for en overgangsperiode.  Styret fikk også årsmøtets godkjenning til å engasjere Sør-Østerdal Regnskapslag til å ivareta kassererarbeidet for foreningen om det ikke lykkes å fremskaffe ny kasserer.  

Styremedlem: Brede Ekern                          valgt for 2 år               

Styremedlem: Øystein Aamodt                     ikke på valg

Varamedlem:Jan Petter Bergskaug             valgt for 1 år

Varamedlem: Hans Martin Torget               valgt for 1 år 

Revisor:         Einar Widerøe,                       Valgt for 2 år

Valgkomite:    Konrad Halvorsen                 Ikke på valg

Verken Valgkomiteen eller årsmøtet hadde forslag til valgkomiteens andre medlem

                     

Påskeskirenn: Familiene Engebretsen Bakken og Støen

Innkomne saker

 

Tursti-prosjekt

Turstigruppas leder, Arve Solheim, orienterte om gruppas arbeid og forslag til turstialternativer både rundt om ved Lauvåsen og alternative stier langs bl.a. Friisvegen.  Turstigruppas notat legges ved årsmøtereferatet.

Årsmøtet og øvrige hytteeiere ble anmodet om å komme med flere forslag til turstialternativer, samt å påta seg merking av stiene som ligger ved Lauvåsen.  Innspill til flere turstier og melding om hvem som påtar seg å være ”faddere” for stier og å merke enkelte stier bes sendes turstigruppas leder Arve Solheim på e-post:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller ringe ham på telefon 950 83 220.

 

Vinjevegen og Lauvåsen løypemaskin

Odd Erling Lange har bedt om å bli fritatt fra vervet som en av Lauvåsen sine 2 representanter i styret for Vinjevegen og Lauvåsen løypemaskin. Årsmøtet foreslår Knut Neby som nytt medlem av styret f.o.m. årsmøtet 2019.

 

Redusert vanntilførsel på Lauvåsen

Det ble orientert om status rundt problemet med redusert vanntilførsel i vannbuene på Lauvåsen. Trolig er det fjorårets tørre sommer som har medført at vanntilførselen f.t. er svært redusert.  Situasjonen følges opp av Fritidsområdet og evt. fra styret for hytteforeningen.

 

Gaveoverrekkelse

Ove Sætereng og Henning Larsen overrakt hver sin gave som takk for innsatsen i styret i henholdsvis 10 og 6 år.