Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Årsmøtet 2019

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 20. april 2019 kl. 10.00.

Det var om lag 45 medlemmer tilstede.

ÅRSMØTESAKER:

 

Åpning

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ønsket velkommen.

 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  

Styremedlem Henning Larsen ble valgt til referent.

Leder av Lauvåsen hytteeierforening Berit Christensen ble valgt til møteleder.

Årsberetning 2018

Berit Christensen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Regnskap

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk regnskap for 2018.

Årsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Fastsettelse av kontingent  

Styret foreslår at kontingenten holdes uendret på kr 300,-..

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

                                          

Budsjett

Kasserer Ove Sætereng gjennomgikk forslag til budsjett for 2019.

Budsjett for 2019 ble for øvrig godkjent uten endringer.

Valg

Valgkomiteen ved Einar Andenæs la frem følgende forslag til valg:

Styret:

Leder:             Berit Christensen                   valgt for 1 år (gjenvalg)                      

Sekretær:       Stein Berg                              ikke på valg

Kasserer:        Ove Sætereng påtok seg kasserervervet for en overgangsperiode.  Styret fikk også årsmøtets godkjenning til å engasjere Sør-Østerdal Regnskapslag til å ivareta kassererarbeidet for foreningen om det ikke lykkes å fremskaffe ny kasserer.  

Styremedlem: Brede Ekern                          valgt for 2 år               

Styremedlem: Øystein Aamodt                     ikke på valg

Varamedlem:Jan Petter Bergskaug             valgt for 1 år

Varamedlem: Hans Martin Torget               valgt for 1 år 

Revisor:         Einar Widerøe,                       Valgt for 2 år

Valgkomite:    Konrad Halvorsen                 Ikke på valg

Verken Valgkomiteen eller årsmøtet hadde forslag til valgkomiteens andre medlem

                     

Påskeskirenn: Familiene Engebretsen Bakken og Støen

Innkomne saker

 

Tursti-prosjekt

Turstigruppas leder, Arve Solheim, orienterte om gruppas arbeid og forslag til turstialternativer både rundt om ved Lauvåsen og alternative stier langs bl.a. Friisvegen.  Turstigruppas notat legges ved årsmøtereferatet.

Årsmøtet og øvrige hytteeiere ble anmodet om å komme med flere forslag til turstialternativer, samt å påta seg merking av stiene som ligger ved Lauvåsen.  Innspill til flere turstier og melding om hvem som påtar seg å være ”faddere” for stier og å merke enkelte stier bes sendes turstigruppas leder Arve Solheim på e-post:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller ringe ham på telefon 950 83 220.

 

Vinjevegen og Lauvåsen løypemaskin

Odd Erling Lange har bedt om å bli fritatt fra vervet som en av Lauvåsen sine 2 representanter i styret for Vinjevegen og Lauvåsen løypemaskin. Årsmøtet foreslår Knut Neby som nytt medlem av styret f.o.m. årsmøtet 2019.

 

Redusert vanntilførsel på Lauvåsen

Det ble orientert om status rundt problemet med redusert vanntilførsel i vannbuene på Lauvåsen. Trolig er det fjorårets tørre sommer som har medført at vanntilførselen f.t. er svært redusert.  Situasjonen følges opp av Fritidsområdet og evt. fra styret for hytteforeningen.

 

Gaveoverrekkelse

Ove Sætereng og Henning Larsen overrakt hver sin gave som takk for innsatsen i styret i henholdsvis 10 og 6 år.

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte 2019

Skrevet av Berit Christensen

        

                Innkalling til årsmøte 2019

Medlemmer i Lauvåsen hytteeierforening innkalles til årsmøte på Bekkevangen på setra lørdag 20. april 2019 (påskeaften) kl 10.

Påskeskirenn starter dette rett etter årsmøte.

DAGSORDEN:

Årsmøtepapirer sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.

 • Godkjenning av innkalling
 • Åpning: 

Referent: Årsmøtet velger

Møteleder: Årsmøtet velger

 • Årsberetning: Leses av Berit Christensen
 • Regnskap:Gjennomgås av kasserer Ove Sætereng
 • Fastsettelse av kontingent:Styret foreslår samme kontingent som i 2018 – kr 300
 • Budsjett 2019:Gjennomgås av kasserer Ove Sætereng
 • Valg:

Leder:                       Velges for ett år                      

Sekretær:                  Stein Berg - ikke på valg             

Kasserer:                  Velges for 2 år

Styremedlem:           Øystein Aamodt   - ikke på valg

Styremedlem:           Velges for 2 år

Varamedlem:            Velges for 1 år 

Varamedlem:            Velges for 1 år

Revisor:                    Velges for 2 år

Valgkomite:              Konrad Halvorsen      - ikke på valg

                                  Einar Andenæs             - ikke på valg

                     

Påskeskirenn: arrangør 2020

 

 • Tursti – prosjekt. 

Turstigruppa legger fram sine ideér v/Arve Solheim 

 • Innkomne saker: 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes:

Berit Christensen, Støavn. 10, 2408 Elverum eller på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innen 31. mars 2019.

Saker som årsmøtet reiser vil normalt bli oversendt styret for realitetsbehandling.

Vel møtt!

For styret i Lauvåsen hytteeierforening.

Berit Christensen, leder

Høstbrev 2018

Skrevet av Berit Christensen

HØSTBREV 2018

I vårbrevet skrev vi at det kom til å ta lang tid før snøen forsvant – så feil kan man ta. Skitur ei helg og tre uker etterpå var det løv på bjørka og finere skulle det bli – sommeren var bare fantastisk med uke etter uke med lange, lyse kvelder, varme netter, bading i bekker og kulper og litt multe var det også.

Strøm:

Alle hytteeiere i Lauvåsen skal ha fått brev fra Eidsiva datert 10.10.18. Det er nytt tilbud om strøm til Lauvåsen. Dyrere enn forrige tilbud, tilbudet har gyldighet til og betalingsfrist 10.12.2018. Det er viktig at de som ønsker strøm gir tilbakemelding innen fristen 10. desember 2018. Det er også viktig at dersom noen ikke har fått dette brev/tilbudet fra Eidsiva så må de ta kontakt med Jan Gundersen i Eidsiva Nett AS, tlf.nr. 95981886. Andre spørsmål til Eidsiva skal gå via Guri-Anette Kjelgum, mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Guri-Anette er hytteeiernes kontaktperson til Eidsiva. Guri-Anette sitter ikke i styret i Lauvåsen hytteeierforening, Guri-Anette er blitt spurt av styret i hytteeierforeningen om å være bindeledd mellom hytteeiere i Lauvåsen og styret slik at Lauvåsen hytteeierforening ikke hadde denne oppgaven. Dette for at styret ikke skulle ha annen oppgave enn å kvalitetssikre prosessen. Det er medlemmer som ikke ønsker strøm, og det er hytteeiere som ikke er medlem av hytteeierforeningen som ønsker strøm. 

Skiløyper til vinteren:

Sist vinter var snørik og lang, og vi hadde fine skiløyper over lang tid.  God kvalitet på skiløypene koster – og det snør ikke ferdige løyper.

Dessverre var det kun 30% av alle hyttene i Lauvvåsen som betalte for god kvalitet på løypene sist vintersesong.  Det vil si at kun 67 hytter av 220 sist vinter betalte løypeavgiften. Det dekker ikke mye mer enn det vi betaler for løypekjøring med skuter fra Stor-Elvdal Røde Kors. Løypetrasèene i Lauvåsen er satt den gang det bare var skuterkjøring, nå kjører løypemaskina omtrent halvparten av traséen i området Lauvåsen. Styret i hytteeierforeningen, styret i løypemaskina og dugnadsgruppa for løyper i Lauvåsen har gått gjennom løypetraséene og sett på om vi kunne komme fram til en endring av løypetraséene som kan føre til mer effektiv kjøring med skuter og som også kan gi bedre tilbud til noen hytteeiere.                                                                                     

Endringene blir:

Løypa langs Lauvåsvatnet på østsiden (mot Kletten) av vatnet kuttes ut, den oppe i lia opprettholdes.

Løypa fra krysset nedpå sjøen og opp til parkeringsplassen innerst i A-feltet (Hemåsen) erstattes av ei løype som går langs med lia nordvestover og ender opp på vegen halvveis innover Hemåsen.  Plan for neste år er å merke denne nedover fra veien nordøstover og ned igjen til  løypa på vestsiden av Lauvåsvatnet

Løypa på vestsiden av og langs Vinjevegen og til Lauvåsdelet kuttes ut

Resten av de skuterkjørte løypene opprettholdes

Dette medfører at løypekartene som står plassert rundt i løypa ikke stemmer, men vi endrer ikke disse før vi er sikre på hvordan det blir.

Det vil bli sendt ut en oppfordring om å betale bidrag til løypekjøringa i desember/januar. Det er et frivillig bidrag, men et bidrag vi er avhengig av for å kunne tilby gode og trygge løyper. Slik som status er pr. i dag balanserer vi akkurat med tanke på å kunne opprettholde et godt løypenett. Vi mener at oppkjørte skiløyper har en positiv betydning for oss som hytteeiere – både når gjelder skiopplevelser og verdien på hytteområdet.

Mailadresser:

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Vi har fremdeles mange vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Dugnadsgrupper:

I vår ble det opprettet dugnadsgrupper, det har bidratt til at oppgaver for fellesskapet har blitt fordelt på flere. Takk til alle som har gjort en innsats, er det noen som vil melde seg på så gi til bakemelding til Berit på 957 29118 eller sende mail 

til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.så skal dere kobles til kontaktperson. 

Dugnadsgruppene i år har vært:

 • Merke turstier
 • Merke og rydde skiløyper
 • Ha oppsyn med bryggene
 • Holde orden ved gapahuken
 • Ha oppsyn med bruer og klopper
 • Rydde lekeplassen
 • Ha oppsyn med oppslagstavlene
 • Utbedre Lauvåsvatnet

Strømframføring til Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Hei alle sammen,

Her kommer en liten oppdatering i forhold til prosjektering av strøm på Lauvåsen.

Eidisva er ferdig med prosjektering sin
og har sendt ut et nytt tilbud til samtlige hytteeiere i Lauvåsen per post. Adresselisten følger matrikkelen. 
Dersom det er noen som ikke har mottatt dette, eller nylig har overtatt hytte i Lauvåsen og er interesserte i strøm, ber vi dere ta direkte kontakt med kontaktpersonen i Eidsiva (se detaljer lenger ned). 

Prosjektet krever et minimum av 88 deltakere for å realiseres, og dette antallet er absolutt. Vi må derfor komme over dette antallet dersom vi ønsker strøm. 

I og med at vi har hatt såpass mange runder allerede, har også Eidsiva gitt indikasjon på at dersom prosjektet ikke får mange nok påmeldinger denne gangen, vil det trolig ikke bli
realisert strøm i Lauvåsen i overskuelig fremtid. Svarfristen (må meldes skriftlig) er satt til 10.desember 2018.

Eidisva har forøvrig supplert oss med et informasjonsskriv med vanlige spørsmål som kan dukke opp etter at dere har mottatt brevet. Disse punktene er listet opp under.

- Stikkledning blir fakturert (for tiden kr 10 000,-) i forbindelse med MOI (melding om installasjonsarbeid fra godkjent installatør). Dette kommer i tillegg til anleggsbidraget.
- Kunde må selv sørge for opparbeidet og steinfri grøft til
stikkledning inn til hyttevegg.
- Stikkledning(kabel) skal ligge på en dybde på 60cm med min 40cm overdekning. NB! Stikkledning skal legges i 110mm rør fra tomtegrense og inn til inntak(skap) v/vegg. 110mm rør bekostes og legges av
hytteeier.
- Kunde kan selv velge entreprenør (eller seg selv) til å grave grøft for stikkledning.
- Utvendig målerskap kobles og leveres av godkjent installatør for
hytteeieres regning.
- Det leveres 400V og 40A Pr hytte/enhet. (NB! Dette betyr at man vil kunne lade elbil på nettet.)
- Kart som viser antatt stikkledningstrase, vil bli utlevert ved
realisering av prosjektet da skisser på dette nå kun er til internt bruk.
- De fleste stikkledninger vil ikke overstige 100m.
- Oppstart av prosjektet, er avhengig av at antall bestillinger som er et minimum (88 stk) er satt i bestilling hos oss.
- Dersom disse bestillinger foreligger innen fristen (10.12.18), vil det bli jobbet med en oppstart av prosjektet våren 2019.
- Kontaktperson i Eidsiva: Jan Gundersen (tlf. 959 81 886).

Mvh

Guri-Anette