Protokoll fra årsmøtet 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2020/2021 Tid: 14. august 2021 kl. 16.00
Sted: Tryvangplassen
Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede (ifølge gjeldende vedtekter er dette de som har betalt andel)

15 stemmeberettigede hytter til stede

1.2 Godkjennelse av sakliste Godkjent

1.3 Godkjennelse av innkallingen Godkjent

1.4 Valg av dirigent
Odd Erling Lange valgt

1.5 Valg av sekretær Stein Garnes valgt

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen Sissel Steien

Helge Hatlemark

2. Årsberetning 2020-2021

Hovedpunktene i årsberetningen ble opplest.

Kommentar til adresselister: Vi har mailadresser til ca 600 hytter (ikke alle betaler løypebidrag) og dette er heller ikke alle hytter i området. Det jobbes med å få bedre kvalitet på adresselistene.

Innspill til styret om å se på mulighet for å kjøre løyper som tidligere ble kjørt bl.a. i området Tryvang.

Årsberetningen ble vedtatt godkjent.

3. Regnskap og balanse 2020-2021 (avvikende regnskapsår)

Regnskapet er lagt ut på nett, og hovedpunktene ble opplest.
Dugnadskjøring er lagt inn som både inntekt og utgift ut ifra en timepris på kr 400, og viser et betydelig bidrag til lagets økonomi.

Vipps-bidrag: Mange hytteeiere betaler også løypeavgiften via Vipps. Vipps-bidrag kunne blitt slått sammen med konto for løypeavgift, evt. at alle bidrag på 900,- overføres fra Vipps til løypeavgiftbidrag. Dette vil gi bedre oversikt over antall hytter som betaler årlig fastsatt bidrag.

Flere innspill til styret vedr. skuterkjøring av tilførselsløyper Tryvang vs. Lauvåsen. Forslag fra Per Johannesen om at styret legger fram en sak om dette på neste årsmøte.

Berit redegjorde for utgifter til reparasjon og vedlikehold av løypemaskinen. Balansen ble referert. Regnskapet ble godkjent.
4. Budsjett 2021-2022

Budsjettet ble gjennomgått. Ut ifra innkommende opplysninger kommer det større bidrag fra velforeningene enn budsjettert, og styret vil revidere budsjettet ved første styremøte.

Budsjettet ble vedtatt.

5. Årsmøtesaker fra styret

Vedtektsendring - forslag fra styret er lagt ut på www.Vinjevegen.info under informasjon fra løypelaget

Berit redegjorde for endringene, der hovedsaken er i pkt 10/ Møterett og pkt 6/Styret, som innebærer at møte- og stemmerett samt valgbarhet knyttes til innbetalt fastsatt årlig løypeavgift, i stedet for innbetalt andel på kr. 3000.

Forslag fra Tom Sollien om at andelseiere skulle være valgbare og stemmeberettigede uavhengig av innbetaling av årlig bidrag ble diskutert og deretter trukket.

Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt.

Forslag fra Per Johannesen om presiseringer vedr. styrets delegering av fullmakter (pkt 6) og verifisering av valgbarhet (pkt 13). Disse endringene ble vedtatt.

Nye vedtekter vedlegges referatet.

6. Innkomne saker

Ingen innkommende saker

7. Valg av styre:

Berit Christensen er ikke på valg
Stein Garnes ikke på valg
Lars Ola Aunerud velges for 2 år
Thomas Bjerkvold gjenvelges for 2 år
Arne Selman (grunneierrepresentant) velges for 2 år Haakon Akre (grunneierrepresentant vara) gjenvalg 2 år Arne Granrud (revisor) velges for 2 år

Kjell Teig (vara) velges for 2 år
Brede Ekren (vara) velges for 2 år Monica Nymann (vara) velges for 1 år

Leder: Berit Christensen Sekretær/kasserer: Stein Garnes

Nestleder: Lars Ola Aunerud

Alle valg ble gjort enstemmig ved akklamasjon

8. Avslutning

Orientering om status garasjebygg, samt ros og vinflaske til Gunnar Myrvang og de som kjører løyper på dugnad. Takk for flott innsats for løypelaget!

____________________________ __________________________ Sissel Steien Helge Hatlemark