Årsberetning 2021/2022 - løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA- perioden 2021-2022

 

1.Styret:

På årsmøtet 14. august 2021 ble følgende styre valgt:

Berit Christensen (Lauvåsen)- ikke på valg.

Stein Garnes (Vinjevegen) – ikke på valg.

Lars Ola Aunerud (Vinjevegen)- valgt for 2 år.

Thomas Bjerkvoll (Lauvåsen)- valgt for 2 år

Arne Selman (repr. grunneiere)- valgt for 2 år

Vararepresentanter:

Roar Nyberget (Lauvåsen) - ikke på valg

Per Johan Dulsrud (Vinjevegen)- ikke på valg

Haakon Akre  (repr.grunneiere)- valgt for 2 år

Revisor:

Arne Granerud - valgt for 2 år

Valgkomitée:

Kjell Teig - valgt for 2år

Brede Ekren - valgt for 2 år

Monicha Nyman - valgt for 1 år

Berit Christensen ble valgt som leder, Lars Ola Aunerud - nestleder og Stein Garnes sekretær/kasserer

2. Møter

Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Det har også blitt avholdt 2 møter med sesongens løypekjørere.

På styremøter der bygging av garasje har stått på sakslista har leder av byggekomitéen Olav Eik-Nes vært invitert inn på sak.

3. Arbeidsoppgaver i perioden

3.1 Løypetraseer

I løpet av sesongen er det bygd noen nye klopper og bruer.( Lauvåsen, mot Helaksetra og mellom Lauvåsen og Lauvåsdelet). Løypetraséene blir gått gjennom og vedlikeholdt. Enkelte plasser endres traséen noe - løypekjørerne gir tilbakemelding om steiner, snøforhold og forhold i traséen som tilsier at man bør gjøre små endringer. Det ble merket noe mer i området Tryvang/Blakersmoen/Fjelløypa, men det mangler fremdeles en god del merking der.

3.2 Adresselister

Oppdaterte adresselister over hytteeiere i området er en kontinuerlig prosess. Her er vi helt avhengig av informasjon fra hytteeiere ved endring av adresse, endring av mailadresse og ved salg/overdragelse av hytte. Det blir jevnlig lagt ut oppfordring til å gjøre dette i innlegg på Facebook.

3.3 Hjemmeside

Løypelaget har sin egen «fane» under Vinjevegen.info, og den blir brukt til korte infomeldinger.

3.4 Skisporet.no

Skisporet.no viser hvilke løyper som er kjørt. GPSen er vanligvis tilkoblet løypemaskina, men ble i løpet av vinterferieukene i år satt over på en skuter i og med at løypemaskina ikke kunne kjøres pga. snømangel.

3.5 Løypekjøring

Det har vært en krevende sesong - veldig lite snø gjennom hele sesongen. Det kom ca. 25 cm i uke 7 som gjorde det mulig å preparere løyper til vinterferieukene 8 og 9. Det ble kjørt med 2 skutere og sporsetter.  Onsdag 23. februar ble det ikke kjørt - da var det mellom 15-20 m/s vind i hele området. Det ble kjørt i helgene mellom vinterferieukene og påske, men påsken var det for lite snø til å kjøre selv med skuter.

Fra uke 7 til 4.april ble det anslagsvis kjørt 1630 km med skuter, en dugnadsinnsats på 130 timer.

(Forrige sesong 1150 km og 184 timer med løypemaskin). 

3.6 Løypekjørere

8 hytteeiere i området var satt i turnus på løypemaskin og 3 hytteeiere i turnus på skuter for å kjøre tilførselsløyper på Tryvang. Dette kjøres på dugnad. Det var inngått avtale med Stor-Elvdal Røde Kors for løypenettet som ikke kjøres av løypemaskin i Lauvåsen.  I og med at vinteren ble veldig spesiell, og snøforholdene gjorde at løypemaskina ikke kunne brukes, måtte det improviseres en del. Løypekjørene var positive og tilpasset seg alle endringer på kort varsel. I uke 8 var det lite snø, mye vind, og noen løypekjørere var rammet av korona. 3 andre hytteeiere meldte seg til tjeneste og bidro til at kabalen i vinterferien gikk opp. Alle som jobber i løypelaget ønsker å levere en så god vare som mulig.  

4. Økonomi.

Styret viser til vedlagt regnskap.

Styret vedtok i fjor at vi skulle overta regnskapet sjøl, bruk av regnskapskontor koster mellom

25-30 000 kr pr. år.

Driftsformen med at hytteeiere kjører løyper på dugnad gir oss lavere utgifter på løypekjøring.  I år kom det inn 252 bidrag (250 hytter og 2 dagsturister) fra brukere av løypenettet inn på konto - en nedgang på 114 hytteeiere og 26 dagsturister. Dette viser at for mange hytteeiere er skiløyper «ferskvare», det betales hvis løypene har god kvalitet.

 Vi har mottatt bidrag fra Stor-Elvdal kommune, Vinjevegen Vel og lokale sponsorer.

På utgiftssiden ble det også i fjor brukt en del på materialer til bygging av bruer og merking av løyper.

Utgiftene til reparasjoner og service på løypemaskina var høye, men forhåpentligvis vil den jobben som er gjort på maskina i fjor, bedre merking av løyper, sjekklister før og etter kjøring virke preventivt framover.

I fjor høst ble garasjebygget oppført på dugnad. Bygget har kostet løypelaget kr. 238 000. Se eget pkt. 5.5 for garasjebygget

 

 

 

5. Status drift

5.1 Løypekjøring

Løypekjørere på løypemaskina begynner å få god erfaring og går nå inn i sin 4. -5. sesong som løypemaskinkjørere. Vi har flere på liste som ønsker å bidra. Akkurat slik situasjonen er nå så er det ikke aktuelt å fordele kjøring med løypemaskin på flere. Det er viktig med en viss kontinuitet.

5.2 Kompetanseheving/kurs løypekjørere

Det var i vinter planlagt kurs ute i løypetraséen for kjørere av løypemaskina. På grunn av snømangel ble dette utsatt 3 ganger før det ble bestemt at det måtte utsettes til desember/januar i kommende sesong.

5.3 Løypemerking

Dette er et arbeid som vil være en kontinuerlig jobb. Det blir vedlikehold og eventuelle små justeringer på selve traséen.  Det blir gjennomført dugnader med merking gjennom sommeren på Blakersmo-runden, Fjell-løypa og tilførselsløyper i Tryvang-området.  Vinjevegen Vel har sagt de vil bistå med organisering her.

Det er tatt initiativ av et par hytteeiere om vedlikehold av ei bru over en bekk i seterområdet på Lauvåsen. Ellers jobbes det bra og det er fordelt oppgaver til rydding vedlikehold av løypenettet i Lauvåsen-området.

5.4 Hjertestarter

Takket være initiativ fra Bjarne Kise i fjor høst er det nå satt opp en hjertestarter på den nordre veggen på garasjen på Tryvangplassen. Løypelaget er takknemlig for dette initiativet, og den jobben som ble gjort med å anskaffe hjertestarteren. Det er et godt bidrag fra løypelaget til hytteeiere i området. Hjertestarteren er lagt inn i hjertestarterregisteret og vil da være synlig på flere Apper.

Løypelaget følger opp med tilsyn og vedlikehold.

5.5 Garasjebygg

Merkedatoer bygging av garasje:

Oppmåling av tomt: 8. juni 2021

Tinglyst tomteoppmåling: 9. juni 2021

Underskrevet kontrakt med Cato Haugen om feste av tomt: 15. juni 2021

Tinglyst festekontrakt: 13. september 2021

Byggetilatelse: 10. september 2021

Første dugnadshelg: 11.september 2021

Løypemaskina ble kjørt inn i garasjen: 4. desember 2021

Ferdigstillelsesattest fra Stor-Elvdal kommune: 17. januar 2022

Gaver og bidrag var helt nødvendig for å kunne gjennomføre dette prosjektet. Det har blitt forhandlet godt med alle leverandører (navngitt i tabellen under). Alle har gitt oss gode rabatter og god service. Gunnar Myrvang har gitt grus til grunnarbeidet, lån av stilas fra Bjarne Ulvmoen og Byggma v/ John Sæten som sponsa oss takplatene. Takk også til de som overrasket dugnadsgjengen med varm lunsj, kaffe og kaker. Hva disse «gavene» og rabattene utgjør har vi ikke noe kronebeløp på.

I rene kronegaver er summen: kr. 303 740. Fordeling der kommer fram i tabellen under. Det var 148 hytteeiere som bidro i «Spleisen». Utgifter er også satt i egen tabell.

   

Gaver og bidrag:

Bidrag hytteeiere

2344

Bidrag, Lauvåsen hytteeierforening

30000

Bidrag, Vinjevegen vel

40000

Kundeutbytte

659

Spleis

80737

Sparebankstiftelsen

150000

303740

 

Utgifter

Oppmåling av tomt, S-E kommune

16405

Betong, betong Øst

39743

Stilas

1494

Forsikring under oppføring av bygg

1289

Grunnarbeide, Austeng

68076,98

El-installasjon, Berg og Sandboe

59952

Opprydding

401

Saksbehandling S-E kommune

9045

Materialer til bygg, Midt-Østerdal

345793

541798

   
   
   

Totalkostnader for løypelaget og forbruk av oppsparte midler: kr. 238058.

Bygget ble satt opp på dugnad i perioden 11. september til 5. desember 2021. Tilsammen utgjorde dette 675 timer. En fantastisk godt gjennomført dugnadsjobbing av hytteeiere, og veldig godt planlagt og gjennomført av byggekomitéen Olav Eik-Nes og Magnar Østli. Omregnet i kroner utgjør 675 dugnadstimer omlag kr. 438 750 ( kr. 650 pr. time - norskfriluftsliv.no).

 

5.6 Løypeavgift

Se pkt. 4 - økonomi

5.7 Maskinpark

Løypemaskina ble ikke brukt sist sesong. Den er nå satt opp på bukker, og etter å ha konferert med Antra vil det ikke bli gjennomført årlig service i år.

I begynnelsen av februar kjøpte Lauvåsen hytteeierforening brukt skuter av kommuneskogen i Stor-Elvdal. Denne skuteren ble registret på løypelaget. Det er tenkt at denne stasjoneres i Lauvåsen i sesongen. Dette minker sårbarheten på at alt er plassert på Tryvang. Det kan kjøres løyper på Lauvåsen hvis man ikke kommer over «fjellet», og den kan ta over kjøring av løypenettet i Lauvåsen som ikke kjøres av løypemaskina.

Løypelaget drifter skuteren på samme måte som den andre skuteren - forsikring, service og drivstoff.

Begge skuterne må ha full service - de er kjørt mye og på lite snø denne vinteren. Det sliter på utstyret.