Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

Nye vedtekter - vedtatt på årsmøtet 14.08.2021

Skrevet av Berit Christensen

Vedtekter for Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

Vedtatt på årsmøte 14.08.2021

1. SA sitt navn

SA sitt navn er Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

2. Forretningsadresse

Forretningsadresse:

Vinjevegen ( gnr. 17, bnr. 7, fnr. 173), 2480 Koppang

Postadresse:

c/o styreleder Berit Christensen, Støavegen 10, 2408 Elverum

3. Formål

SA sitt formål er å lage skiløyper i hytteområdene Vinjevegen og Lauvåsen i Stor- Elvdal kommune, herunder å anskaffe og vedlikeholde teknisk utstyr til slikt formål. Dette for å øke områdets verdi og attraktivitet som rekreasjonsområde i et folkehelseperspektiv.

Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. SA’et har et ikke-økonomisk formål og det skal ikke utbetales utbytte til eierne, men laget skal til enhver tid finansiere drift av løypeutstyr og løypenett

4. Andelstegning mv.

Andelens tegningspris er kr. 3000 pr. andel, som kan tegnes av enkeltpersoner, grunneiere, samt lag og foreninger. Tegningsprisen skal innbetales etter styrets anvisning etter at andelen(e) er tegnet. Antall andeler og andelskapitalen er flytende. Andelskapitalen forrentes ikke.

Tegnede andeler kan normalt ikke overdras. Unntak fra denne bestemmelsen er i de tilfeller hvor medlemmet overdrar andelene ved arv og /eller ved salg av hytta.

5. Medlemmenes ansvar

Medlemmenes ansvarsavgrensning framgår av Samvirkeloven § 3.

6. Styret

SA’et skal ha et styre på 5 medlemmer med 3 (tre) varamedlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Det skal være 2 medlemmer fra hytteområdet langs Vinjevegen og 2 medlemmer fra hytteområde Lauvåsen, og ett varamedlem fra hver av disse hytteområdene.

Det 5. medlemmet er grunneier med sin vara som også er grunneier.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges blant hytteeiere som har innbetalt det fastsatte løypebidraget for det året valget foretas, og som forplikter seg å gjøre dette gjennom hele sin funksjonsperiode.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3(tre) medlemmer møter. Beslutninger i styret fastsettes ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styrets leder sammen med ett av de øvrige styremedlemmene forplikter SA’et utad med sin underskrift.

Styret kan innenfor årsmøtet vedtatte budsjett og øvrige beslutninger, og på styrets ansvar, fastsette hvem som skal ha eventuelle fullmakter knyttet til løpende drift og til forberedende utredninger til årsmøtet.

Valgperioden for styrets medlemmer/varamedlemmer er 2 år. Som en overgangsbestemmelse til denne valgordning velger årsmøte 2021, 1 medlem og 1 varamedlem fra hvert av de to hytteområdene for 2 år og 1 medlem for 1 år. I tillegg velges 1 medlem og 1 varamedlem fra grunneierne for 2 år. For senere valg er funksjonsperioden 2 år for alle.

Styrets leder, nestleder og sekretær velges særskilt for 1 år om gangen.

7. Daglig leder

Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA skal ikke ha daglig leder, jfr. Unntaksbestemmelse for krav til daglig leder i samvirkelovens § 65.

8. Årsmøtet

Årsmøtet er sammenslutningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen 1. september. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 2 ukers varsel. Om mulig skal all årsmøtepapirer vedlegges innkalling. Saker som skal tas opp på møtet må være styret i hende innen 1. juli.

9. Årsmøtet skal behandle følgende:

 1.       Godkjenne innkalling
 2.       Godkjenne saksliste
 3.       Valg av ordstyrer
 4.       Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5.       Vedta styrets forslag til årsberetning
 6.       Vedta regnskap og balanse
 7.       Anvendelse av årets overskudd. Årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital
 8.       Vedta budsjett for kommende periode
 1.             Valg av:

- styre, til sammen 5 medlemmer, og blant disse:

- styreleder, nestleder og sekretær

- 3 varamedlemmer

- valgkomité på 3 medlemmer

 1. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år
 2. Behandle saker som nevnt i innkallingen
 3. Avslutning

10. Møterett

Alle hytteeiere i området har møterett, men ikkebetalende har ikke uttale- og forslagsrett.

Hver hytteeier som har betalt inn fastsatt bidrag til løypelaget sist sesong, har en-1- stemme på årsmøtet, jfr. Samvirkelovens § 38.

En hytteeier kan stille med fullmakt fra andre hytteeiere, jfr. Samvirkeloven § 36.

Totalt stemmetall regnes etter antall frammøtte hytteeiere som har betalt bidrag, og alminnelig flertall er bindende. Unntak er § 15 og §16 som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall og 4/5 (fire femdels) flertall etter Samvirkelovens § 135(6).

Dersom noen krever det, skal det ved valg være skriftlig avstemming.

11. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller noen hytteeiere som representerer minst 20 % av antall hytter i området krever det, gjelder hytter som har betalt frivillig bidrag sist sesong.

Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av saker som skal behandles. All dokumentasjon vedlegges saken(e).

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som står på sakslisten. Ang. uttale- og forslagsrett, samt stemmerett se § 10.

12. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker det. Innkalling kunngjøres via e-post og på hjemmesida til SA `et. Medlemsmøte kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøte.

13. Valgkomitéen

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, og som alle oppfyller kravet til valgbarhet på samme måte som til andre verv i sameiet.  Valget skjer på årsmøte etter innstilling fra den sittende valgkomite.  Valgperioden er 2 år, hvorav årsmøtet 2021 velger 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. For senere valg er funksjonsperioden 2 år for alle 3 medlemmene.

Valgkomiteen velger selv leder.

Valgkomiteen framlegger og eventuelt begrunner sine forslag på årsmøtet. Dette omfatter alle valg nedfelt i vedtektens § 6.

I tillegg til valg hjemlet i § 6 fremmer valgkomiteen forslag på revisor. Revisor skal være en betalende hytteeier som er vurdert skikket til et slikt verv.

Valgkomiteen avstemmer med styrets leder eller utpekt regnskapsfører at personer som fremmes til valg oppfyller kravet om innbetalt fastsatt løypeavgift for det året årsmøte foretar valget.

14. Uttreden

Andelsinnskuddet refunderes ikke ved uttreden. Uttreden meldes styret skriftlig innen 1. mai samme år.  Ved uttreden reduseres selskapets andelskapital tilsvarende de aktuelle andelers pålydende, og beløpet overføres til selskapets egenkapital.

15. Oppløsning

Sammenslutningen kan vedta oppløsning av SA’et med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst ½-parten av samtlige andeler.

Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

Ved oppløsning har medlemmene i SA’et på oppløsningstidspunktet rett til å få utbetalt andelinnskuddene og innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at gjeld/økonomiske forpliktelser er dekket inn. Ved slike utbetalinger skal det ikke foretas noen form for renteberegning, jf samvirkelovens § 135 (3). Slike utbetalinger kan dermed ikke finne sted før all gjeld/økonomiske forpliktelser som foretaket har er dekket inn, og videre at det har gått minst 2 måneder fra kunngjøringen av kreditorvarselet i Brønnøysundregistrene sin elektroniske kunngjøringspublikasjon etter samvirkelovens § 130, jf samvirkelovens § 135 (1).

Slike utbetalinger kan likevel skje dersom det bare står igjen tvilsomme eller omtvistet gjeld/økonomiske forpliktelser, og det blir satt av en tilstrekkelig sum til å dekke disse. Om ikke annet er avtalt, skal summen settes inn på en felleskonto for foretaket og den kreditoren det gjelder, slik at uttak ikke kan skje uten skriftlig samtykke fra begge parter eller ved endelig dom, jf samvirkelovens § 135 (2).

Det overskytende går til Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteforening med en forholdsmessig fordeling av om medlemmene sokner til hhv Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteforening, jf samvirkelovens § 135 (4)

16. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Det vises ellers til Samvirkelovens § 135 (6).

17. Annet

Samvirkelovens bestemmelser gjelder fullt ut, med unntak der hvor SA’et har bestemt annet på foreskreven og lovmessig korrekt måte, og at gjeldende lovgiving (også utenom Samvirkeloven) i tillegg gir anledning til dette.

18. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal avgjøres av ordinære domstoler med Nord Østerdal Tingrett som verneting.

Protokoll fra årsmøtet 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2020/2021 Tid: 14. august 2021 kl. 16.00
Sted: Tryvangplassen
Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede (ifølge gjeldende vedtekter er dette de som har betalt andel)

15 stemmeberettigede hytter til stede

1.2 Godkjennelse av sakliste Godkjent

1.3 Godkjennelse av innkallingen Godkjent

1.4 Valg av dirigent
Odd Erling Lange valgt

1.5 Valg av sekretær Stein Garnes valgt

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen Sissel Steien

Helge Hatlemark

2. Årsberetning 2020-2021

Hovedpunktene i årsberetningen ble opplest.

Kommentar til adresselister: Vi har mailadresser til ca 600 hytter (ikke alle betaler løypebidrag) og dette er heller ikke alle hytter i området. Det jobbes med å få bedre kvalitet på adresselistene.

Innspill til styret om å se på mulighet for å kjøre løyper som tidligere ble kjørt bl.a. i området Tryvang.

Årsberetningen ble vedtatt godkjent.

3. Regnskap og balanse 2020-2021 (avvikende regnskapsår)

Regnskapet er lagt ut på nett, og hovedpunktene ble opplest.
Dugnadskjøring er lagt inn som både inntekt og utgift ut ifra en timepris på kr 400, og viser et betydelig bidrag til lagets økonomi.

Vipps-bidrag: Mange hytteeiere betaler også løypeavgiften via Vipps. Vipps-bidrag kunne blitt slått sammen med konto for løypeavgift, evt. at alle bidrag på 900,- overføres fra Vipps til løypeavgiftbidrag. Dette vil gi bedre oversikt over antall hytter som betaler årlig fastsatt bidrag.

Flere innspill til styret vedr. skuterkjøring av tilførselsløyper Tryvang vs. Lauvåsen. Forslag fra Per Johannesen om at styret legger fram en sak om dette på neste årsmøte.

Berit redegjorde for utgifter til reparasjon og vedlikehold av løypemaskinen. Balansen ble referert. Regnskapet ble godkjent.
4. Budsjett 2021-2022

Budsjettet ble gjennomgått. Ut ifra innkommende opplysninger kommer det større bidrag fra velforeningene enn budsjettert, og styret vil revidere budsjettet ved første styremøte.

Budsjettet ble vedtatt.

5. Årsmøtesaker fra styret

Vedtektsendring - forslag fra styret er lagt ut på www.Vinjevegen.info under informasjon fra løypelaget

Berit redegjorde for endringene, der hovedsaken er i pkt 10/ Møterett og pkt 6/Styret, som innebærer at møte- og stemmerett samt valgbarhet knyttes til innbetalt fastsatt årlig løypeavgift, i stedet for innbetalt andel på kr. 3000.

Forslag fra Tom Sollien om at andelseiere skulle være valgbare og stemmeberettigede uavhengig av innbetaling av årlig bidrag ble diskutert og deretter trukket.

Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt.

Forslag fra Per Johannesen om presiseringer vedr. styrets delegering av fullmakter (pkt 6) og verifisering av valgbarhet (pkt 13). Disse endringene ble vedtatt.

Nye vedtekter vedlegges referatet.

6. Innkomne saker

Ingen innkommende saker

7. Valg av styre:

Berit Christensen er ikke på valg
Stein Garnes ikke på valg
Lars Ola Aunerud velges for 2 år
Thomas Bjerkvold gjenvelges for 2 år
Arne Selman (grunneierrepresentant) velges for 2 år Haakon Akre (grunneierrepresentant vara) gjenvalg 2 år Arne Granrud (revisor) velges for 2 år

Kjell Teig (vara) velges for 2 år
Brede Ekren (vara) velges for 2 år Monica Nymann (vara) velges for 1 år

Leder: Berit Christensen Sekretær/kasserer: Stein Garnes

Nestleder: Lars Ola Aunerud

Alle valg ble gjort enstemmig ved akklamasjon

8. Avslutning

Orientering om status garasjebygg, samt ros og vinflaske til Gunnar Myrvang og de som kjører løyper på dugnad. Takk for flott innsats for løypelaget!

____________________________ __________________________ Sissel Steien Helge Hatlemark

Årsmøteinnkalling, løypelaget , 14. august 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2020/2021

Tid: 14. august 2021 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020-2021

3. Regnskap og balanse 2020-2021 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2021-2022

 

5. Årsmøtesaker fra styret

 

5.1 Vedtektsendring - forslag fra styret er lagt ut på www.Vinjevegen.info under informasjon fra løypelaget

      

6. Innkomne saker     

7.Valg

3 medlemmer av valgkomité

8. Avslutning

    Orientering om status garasjebygg

Vennlig hilsen

Styret

Endring av vedtekter for løypelaget - forslag legges fram på årsmøtet 2021

Skrevet av Berit Christensen

Forslaget inneholder noen justeringer i forhold til tidspunkt for årsmøtet, men viktigste endring er endring på hvem som har stemmerett på årsmøtet og hvem som er valgbar til styret - dette endres fra å være andelseier til at man har betalt fastsatt årlig bidrag til løypekjøring.

 

Vedtekter for Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

(forslag til Årsmøtet 2021)

 • 1. SA sitt navn

SA sitt navn er Vinjevegn/Lauvåsen løypelag SA

 • 2. Forretningsadresse

Forretningsadresse:

Vinjevegen ( gnr. 17, bnr. 7, fnr. 173), 2480 Koppang

Postadresse:

c/o styreleder Berit Christensen, Støavegen 10, 2408 Elverum

 • 3. Formål

SA sitt formål er å lage skiløyper i hytteområdene Vinjevegen og Lauvåsen i Stor- Elvdal kommune, herunder å anskaffe og vedlikeholde teknisk utstyr til slikt formål. Dette for å øke områdets verdi og attraktivitet som rekreasjonsområde i et folkehelseperspektiv.

Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. SA´et har et ikke-økonomisk formål og det skal ikke utbetales utbytte til eierne, men laget skal til enhver tid finansiere drift av løypeutstyr og løypenett

 • 4. Andelstegning mv.

Andelens tegningspris er kr. 3000 pr. andel, som kan tegnes av enkeltpersoner, grunneiere, samt lag og foreninger. Tegningsprisen skal innbetales etter styrets anvisning etter at andelen(e) er tegnet. Antall andeler og andelskapitalen er flytende. Andelskapitalen forrentes ikke.

Tegnede andeler kan normalt ikke overdras. Unntak fra denne bestemmelsen er i de tilfeller hvor medlemmet overdrar andelene ved arv og /eller ved salg av hytta.

 • 5. Medlemmenes ansvar

Medlemmenes ansvarsavgrensning framgår av Samvirkeloven § 3.

 • 6. Styret

SA`et skal ha et styre på 5 medlemmer med 3 (tre) varamedlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Det skal være 2 medlemmer fra hytteområdet langs Vinjevegen og 2 medlemmer fra hytteområde Lauvåsen, og ett varamedlem fra hver av disse hytteområdene.

Det 5. medlemmet er grunneier med sin vara som også er grunneier.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges blant hytteeiere som har innbetalt det fastsatte løypebidraget for det året valget foretas, og som forplikter seg å gjøre dette gjennom hele sin funksjonsperiode.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3(tre) medlemmer møter. Beslutninger i styret fastsettes ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styrets leder sammen med ett av de øvrige styremedlemmene forplikter AS´et utad med sin underskrift.

Styret kan fastsette hvem som skal ha eventuelle øvrige fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning.

Valgperioden for styrets medlemmer/varamedlemmer er 2 år. Som en overgangsbestemmelse til denne valgordning velger årsmøte 2021, 1 medlem og 1 varamedlem fra hvert av de to hytteområdene for 2 år og 1 medlem for 1 år. I tillegg velges 1 medlem og 1 varamedlem fra grunneierne for 2 år. For senere valg er funksjonsperioden 2 år for alle.

Styrets leder, nestleder og sekretær velges særskilt for 1 år om gangen.

 • 7. Daglig leder

SA skal ikke ha daglig leder, jfr. Unntaksbestemmelse for krav til daglig leder i samvirkelovens § 65.

 • 8. Årsmøtet

Årsmøtet er sammenslutningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen 1. september. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 2 ukers varsel. Om mulig skal all årsmøtepapirer vedlegges innkalling. Saker som skal tas opp på møtet må være styret i hende innen 1. juli.

 • 9. Årsmøtet skal behandle følgende:
 1.       Godkjenne innkalling
 2.       Godkjenne saksliste
 3.       Valg av ordstyrer
 4.       Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5.       Vedta styrets forslag til årsberetning
 6.       Vedta regnskap og balanse
 7.       Anvendelse av årets overskudd. Årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital
 8.       Vedta budsjett for kommende periode
 9.       Valg av:

- styre, tilsammen 5 medlemmer, og blant disse:

- styreleder, nestleder og sekretær

- 3 varamedlemmer

- valgkomité på 3 medlemmer

      10.  Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år

      11.  Behandle saker som nevnt i innkallingen

      12.  Avslutning

 • 10. Møterett

Alle hytteeiere i området har møterett, men ikkebetalende har ikke uttale- og forslagsrett.

Hver hytteeier som har betalt inn fastsatt bidrag til løypelaget sist sesong, har en-1- stemme på årsmøtet, jfr. Samvirkelovens § 38.

En hytteeier kan stille med fullmakt fra andre hytteeiere, jfr. Samvirkeloven § 36.

Totalt stemmetall regnes etter antall frammøtte hytteeiere som har betalt bidrag, og alminnelig flertall er bindende. Unntak er § 15 og §16 som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall og 4/5 (fire femdels) flertall etter Samvirkelovens § 135(6).

Dersom noen krever det skal det ved valg være skriftlig avstemming.

 • 11. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller noen hytteeiere som representerer minst 20 % av antall hytter i området krever det, gjelder hytter som har betalt frivillig bidrag sist sesong.

Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av saker som skal behandles. All dokumentasjon vedlegges saken(e).

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som står på sakslisten. Ang. uttale- og forslagsrett, samt stemmerett se § 10.

 • 12. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker det. Innkalling kunngjøres via e-post og på hjemmesida til SA `et. Medlemsmøte kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøte.

 • 13. Valgkomitéen

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, og som alle oppfyller kravet til valgbarhet på samme måte som til andre verv i sameiet.  Valget skjer på årsmøte etter innstilling fra den sittende valgkomite.  Valgperioden er 2 år, hvorav årsmøtet 2021 velger 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. For senere valg er funksjonsperioden 2 år for alle 3 medlemmene.

Valgkomiteen velger selv leder.

Valgkomiteen framlegger og eventuelt begrunner sine forslag på årsmøtet. Dette omfatter alle valg nedfelt i vedtektens § 6.

I tillegg til valg hjemlet i § 6 fremmer valgkomiteen forslag på revisor. Revisor skal være en betalende hytteeier som er vurdert skikket til et slikt verv.

Valgkomiteen avstemmer med styrets leder eller utpekt regnskapsfører at personer som fremmes til valg oppfyller kravet om innbetalt fastsatt løypeavgift for det året valget foretas.

 • 14. Uttreden

Andelsinnskuddet refunderes ikke ved uttreden. Uttreden meldes styret skriftlig innen 1. mai samme år.  Ved uttreden reduseres selskapets andelskapital tilsvarende de aktuelle andelers pålydende, og beløpet overføres til selskapets egenkapital.

 • 15. Oppløsning

Sammenslutningen kan vedta oppløsning av SAét med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst ½-parten av samtlige andeler.

Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ektraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

Ved oppløsning har medlemmene i SAèt på oppløsningstidspunktet rett til å få utbetalt andelinnskuddene og innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at gjeld/økonomiske forpliktelser er dekket inn. Ved slike utbetalinger skal det ikke foretas noen form for renteberegning, jf samvirkelovens § 135 (3). Slike utbetalinger kan dermed ikke finne sted før all gjeld/økonomiske forpliktelser som foretaket har er dekket inn, og videre at det har gått minst 2 måneder fra kunngjøringen av kreditorvarselet i Brønnøysundregistrene sin elektroniske kunngjøringspublikasjon etter samvirkelovens § 130, jf samvirkelovens § 135 (1).

Slike utbetalinger kan likevel skje dersom det bare står igjen tvilsomme eller omtvistet gjeld/økonomiske forpliktelser, og det blir satt av en tilstrekkelig sum til å dekke disse. Om ikke annet er avtalt, skal summen settes inn på en felleskonto for foretaket og den kreditoren det gjelder, slik at uttak ikke kan skje uten skriftlig samtykke fra begge parter eller ved endelig dom, jf  samvirkelovens § 135 (2).

Det overskytende går til Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteforening med en forholdsmessig fordeling av om medlemmene sokner til hhv Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteforening, jf samvirkelovens § 135 (4)

 • 16. Vedtekstendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet, og fattes med 273 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Det vises ellers til Samvirkelovens § 135 (6).

 • 17. Annet

Samvirkelovens bestemmelser gjelder fullt ut, med unntak der hvor SAét har bestemt annet på foreskreven og lovmessig korrekt måte, og at gjeldende lovgiving (også utenom Samvirkeloven) i tillegg gir anledning til dette.

 • 18. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal avgjøres av ordinære domstoler med Nord Østerdal Tingrett som verneting.

Regnskap 2020/2021-budsjett 2021/2022

Skrevet av Berit Christensen

Sør-Østerdal Regnskapslag SA

2480 Koppang

Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA

2480 KOPPANG

                                                                            Koppang 14-06-21

Regnskapet for 2020/2021

Vi har ført bilagene og satt opp regnskapet for 2020/2021. Regnskapet er ført etter innleverte bilag og utfyllende opplysninger og innspill fra leder Berit Christensen og det øvrige styret.

Regnskapet viser et overskudd på kr 37.258,-

 

Vi mener regnskapet 2020/2021 viser et riktig bilde av foreningens økonomi.

Med hilsen

Sør-Østerdal Regnskapslag SA

Autorisert regnskapsførerselskap

Unni Bakke

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Resultat mot Budsjett
for
VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA
01.06.2020-31.05.2021
         
    Budsjett 2020/2021 Regnskap 2020/2021  
Salgs- og driftsinntekt        
3120 Inntekt nettannonser 15 000 22 500  
3902 Kommunalt løypetilskudd 30 000 33 750  
3904 Tilskudd løypemaskin-Vinjeveien VEL 25 000 35 000  
3905 Tilskudd løypemaskin (Storelgen eiendom)   10 000  
3906 Løypeavgift 250 000 210 716  
3980 Dugnadskjøring   109 600  
3981 Vipps inntekter løypemaskin   110 385  
3990 Innt.ført bidrag løypemaskin 94 100 94 100  
         
Salgs- og driftsinntekt   414 100 626 051  
         
Varekostnad      
4500 Fremmedytelse/underentr.   40 250 Rødekors x 2 og Per G Rønningen
4501 Innleid løypekjøring 40 000 22 000  
4502 Dugnadskjøring   109 600  
         
Varekostnad 40 000 171 850  
         
Andre driftskostnader        
6010 Avskr. Løypemaskin 147 934 147 934  
6340 Leie strøm 5 500 0  
6503 Materiale løyper/stier 10 000 43 863 Største fakt, gjerdestolper og furubord
6510 Håndverktøy/driftsmatriale 1 000    
6555 GPS (Skisporet.no) 5 000 6 627  
6570 Arbeidsklær og -utstyr 500    
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 2 000    
6705 Regnskapshonorar 22 000 25 963 Etterslep av årsoppgjør fjoråret
6860 Møte, kurs og oppdateringer 1 000 2 048  
6890 Annen kontorkostnad 500    
6940 Porto 500    
7000 Drivstoff transportmidler 50 000 26 050  
7020 Vedlikehold løypemaskin 50 000 148 370 Største fakt Alpha Drift, sveiset og rep. 
7021 Vedlikehold Lynx   3 562  
7040 Forsikring/avgift trans.midler 10 000 7 659  
7320 Drift/vedl.hold hjemmeside 300 5 613 Fakt fra Vinjeveien SA
7770 Bankgebyr 1 500 1 746  
7790 Annen kostnad 3 000 1 724  
Andre driftskostnader   310 734 421 159  
         
Driftskostnader   310 734 421 159  
         
Driftsresultat    63 366 33 042  
         
8051 Renteinntekt bank   4 216  
8070 Annen finansinntekt      
8150 Annen rentekostnad      
Årsresultat    63 366 37 258  

 

Balanse

         

for

         

VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA

     

PR. 31.05.2021

       
           
           
       

Regnskap 2020/2021

 

EIENDELER

         
           

1200

Løypemaskin

   

727 330,00

 

1201

Bidrag løypemaskin

 

-462 660,00

 

1500

Kundefordringer

   

1 800,00

 

1920

Sparekonto 1822.66.46228

 

397 922,00

 

1930

Driftskonto 1822.57.57565

 

154 163,00

 
           
 

Omløpsmidler

   

818 555,00

 
           

Sum eiendeler

     

818 555,00

 
           
           

EGENKAPITAL OG GJELD

       
           

2010

Andelseiere

   

-663 000,00

 

2050

Egenkapital

   

-110 289,00

 

2080

Årets overskudd ikke disponet

 

-37 258,00

 

2400

Leverandørgjeld

   

-8 008,00

 
           

Sum egenkapital og gjeld

   

-818 555,00

 
           

 

Budsjett  
for  
VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA  
01.06. 2021 - 31.05.2022  
         
    Budsjett 2021/2022 Regnskap 2020/2021  
Salgs- og driftsinntekt        
3120 Inntekt nettannonser 27 000 22 500  
3902 Kommunalt løypetilskudd 30 000 33 750  
3904 Tilskudd løypemaskin-velforeningene 35 000 35 000  
3905 Tilskudd løypemaskin (Storelgen eiendom)   10 000  
3906 Løypeavgift 350 000 210 716  
3980 Dugnadskjøring 110 000 109 600  
3981 Vipps inntekter løypemaskin   110 385  
3990 Innt.ført bidrag løypemaskin 94 100 94 100  
         
Salgs- og driftsinntekt   646 100 626 051  
         
Varekostnad      
4500 Fremmedytelse/underentr. 19 800 40 250 årskort løypekjørere
4501 Innleid løypekjøring 25 000 22 000 Røde Kors
4502 Dugnadskjøring 110 000 109 600  
         
Varekostnad 154 800 171 850  
         
Andre driftskostnader        
6010 Avskr. Løypemaskin 147 934 147 934  
6340 Leie strøm 15 000 0 Garasje/tavle
6503 Materiale løyper/stier 10 000 43 863  
6510 Håndverktøy/driftsmatriale 1 000    
6555 GPS (Skisporet.no) 7 000 6 627  
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 2 000    
6705 Regnskapshonorar 5 000 25 963 Overgang til Fiken
6860 Møte, kurs og oppdateringer 3 000 2 048  
6890 Annen kontorkostnad 500    
6940 Porto 500    
7000 Drivstoff transportmidler 30 000 26 050  
7020 Vedlikehold løypemaskin 50 000 148 370  
7021 Vedlikehold Lynx 5 000 3 562 skuter
7040 Forsikring/avgift trans.midler 14 000 7 659 økning pga. garasje
7320 Drift/vedl.hold hjemmeside 2 000 5 613  
7770 Bankgebyr 1 800 1 746  
7790 Annen kostnad 3 000 1 724  
Andre driftskostnader   297 734 421 159  
         
Driftskostnader   297 734 421 159  
         
Driftsresultat    193 566 33 042  
         
8051 Renteinntekt bank   4 216  
8070 Annen finansinntekt      
8150 Annen rentekostnad      
Årsresultat    193 566 37 258