Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

Løypemelding

Skrevet av Berit Christensen

Det er satt opp plan for løypekjøring hver helg fram til påske og hver dag i påsken. Det kjøres skiløyper dersom det er mulig - pga av lite snø kjøres det med skuter og sporsetter. Følg med på skisporet. no.https://skisporet.no/innlandet/vinjevegen...Web-kameraet på Tryvang gir også en pekepinn på snøforholdene og hvilke muligheter vi har for kjøring. https://vinjevegen.info/index.php/vaerstasjon

Løypemelding - vinterferieukene 8 og 9, 2022

Skrevet av Berit Christensen
Det nærmer seg to vinterferieuker - samtidig har det nå kommer ca 25 cm florlett snø. Det gir oss mulighet til preparere deler av løypenettet. I underkant av 30 cm snø er ikke nok til å bruke løypemaskina, men det har etter denne ukas snøfall blitt tråkket med skutere og kjørt trommel med sporsetter bak i flere dager.
Vi kjører løyper der det er mulighet og gjør daglige vurderinger de neste 2 ukene framover på hva vi kan få til etter rådende forhold.
Det er ikke GPS på skuterene - derfor blir denne kjøringa ikke synlig på www.skisporet.no.
Løypelaget ønsker alle fine vinterferieuker på fjellet- uten trikkeskinner, men med bedre løyper enn vi turte håpe på bare for noen dager siden. God tur!

Nye vedtekter - vedtatt på årsmøtet 14.08.2021

Skrevet av Berit Christensen

Vedtekter for Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

Vedtatt på årsmøte 14.08.2021

1. SA sitt navn

SA sitt navn er Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

2. Forretningsadresse

Forretningsadresse:

Vinjevegen ( gnr. 17, bnr. 7, fnr. 173), 2480 Koppang

Postadresse:

c/o styreleder Berit Christensen, Støavegen 10, 2408 Elverum

3. Formål

SA sitt formål er å lage skiløyper i hytteområdene Vinjevegen og Lauvåsen i Stor- Elvdal kommune, herunder å anskaffe og vedlikeholde teknisk utstyr til slikt formål. Dette for å øke områdets verdi og attraktivitet som rekreasjonsområde i et folkehelseperspektiv.

Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. SA’et har et ikke-økonomisk formål og det skal ikke utbetales utbytte til eierne, men laget skal til enhver tid finansiere drift av løypeutstyr og løypenett

4. Andelstegning mv.

Andelens tegningspris er kr. 3000 pr. andel, som kan tegnes av enkeltpersoner, grunneiere, samt lag og foreninger. Tegningsprisen skal innbetales etter styrets anvisning etter at andelen(e) er tegnet. Antall andeler og andelskapitalen er flytende. Andelskapitalen forrentes ikke.

Tegnede andeler kan normalt ikke overdras. Unntak fra denne bestemmelsen er i de tilfeller hvor medlemmet overdrar andelene ved arv og /eller ved salg av hytta.

5. Medlemmenes ansvar

Medlemmenes ansvarsavgrensning framgår av Samvirkeloven § 3.

6. Styret

SA’et skal ha et styre på 5 medlemmer med 3 (tre) varamedlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Det skal være 2 medlemmer fra hytteområdet langs Vinjevegen og 2 medlemmer fra hytteområde Lauvåsen, og ett varamedlem fra hver av disse hytteområdene.

Det 5. medlemmet er grunneier med sin vara som også er grunneier.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges blant hytteeiere som har innbetalt det fastsatte løypebidraget for det året valget foretas, og som forplikter seg å gjøre dette gjennom hele sin funksjonsperiode.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3(tre) medlemmer møter. Beslutninger i styret fastsettes ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styrets leder sammen med ett av de øvrige styremedlemmene forplikter SA’et utad med sin underskrift.

Styret kan innenfor årsmøtet vedtatte budsjett og øvrige beslutninger, og på styrets ansvar, fastsette hvem som skal ha eventuelle fullmakter knyttet til løpende drift og til forberedende utredninger til årsmøtet.

Valgperioden for styrets medlemmer/varamedlemmer er 2 år. Som en overgangsbestemmelse til denne valgordning velger årsmøte 2021, 1 medlem og 1 varamedlem fra hvert av de to hytteområdene for 2 år og 1 medlem for 1 år. I tillegg velges 1 medlem og 1 varamedlem fra grunneierne for 2 år. For senere valg er funksjonsperioden 2 år for alle.

Styrets leder, nestleder og sekretær velges særskilt for 1 år om gangen.

7. Daglig leder

Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA skal ikke ha daglig leder, jfr. Unntaksbestemmelse for krav til daglig leder i samvirkelovens § 65.

8. Årsmøtet

Årsmøtet er sammenslutningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen 1. september. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 2 ukers varsel. Om mulig skal all årsmøtepapirer vedlegges innkalling. Saker som skal tas opp på møtet må være styret i hende innen 1. juli.

9. Årsmøtet skal behandle følgende:

 1.       Godkjenne innkalling
 2.       Godkjenne saksliste
 3.       Valg av ordstyrer
 4.       Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5.       Vedta styrets forslag til årsberetning
 6.       Vedta regnskap og balanse
 7.       Anvendelse av årets overskudd. Årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital
 8.       Vedta budsjett for kommende periode
 1.             Valg av:

- styre, til sammen 5 medlemmer, og blant disse:

- styreleder, nestleder og sekretær

- 3 varamedlemmer

- valgkomité på 3 medlemmer

 1. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år
 2. Behandle saker som nevnt i innkallingen
 3. Avslutning

10. Møterett

Alle hytteeiere i området har møterett, men ikkebetalende har ikke uttale- og forslagsrett.

Hver hytteeier som har betalt inn fastsatt bidrag til løypelaget sist sesong, har en-1- stemme på årsmøtet, jfr. Samvirkelovens § 38.

En hytteeier kan stille med fullmakt fra andre hytteeiere, jfr. Samvirkeloven § 36.

Totalt stemmetall regnes etter antall frammøtte hytteeiere som har betalt bidrag, og alminnelig flertall er bindende. Unntak er § 15 og §16 som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall og 4/5 (fire femdels) flertall etter Samvirkelovens § 135(6).

Dersom noen krever det, skal det ved valg være skriftlig avstemming.

11. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller noen hytteeiere som representerer minst 20 % av antall hytter i området krever det, gjelder hytter som har betalt frivillig bidrag sist sesong.

Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av saker som skal behandles. All dokumentasjon vedlegges saken(e).

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som står på sakslisten. Ang. uttale- og forslagsrett, samt stemmerett se § 10.

12. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker det. Innkalling kunngjøres via e-post og på hjemmesida til SA `et. Medlemsmøte kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøte.

13. Valgkomitéen

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, og som alle oppfyller kravet til valgbarhet på samme måte som til andre verv i sameiet.  Valget skjer på årsmøte etter innstilling fra den sittende valgkomite.  Valgperioden er 2 år, hvorav årsmøtet 2021 velger 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. For senere valg er funksjonsperioden 2 år for alle 3 medlemmene.

Valgkomiteen velger selv leder.

Valgkomiteen framlegger og eventuelt begrunner sine forslag på årsmøtet. Dette omfatter alle valg nedfelt i vedtektens § 6.

I tillegg til valg hjemlet i § 6 fremmer valgkomiteen forslag på revisor. Revisor skal være en betalende hytteeier som er vurdert skikket til et slikt verv.

Valgkomiteen avstemmer med styrets leder eller utpekt regnskapsfører at personer som fremmes til valg oppfyller kravet om innbetalt fastsatt løypeavgift for det året årsmøte foretar valget.

14. Uttreden

Andelsinnskuddet refunderes ikke ved uttreden. Uttreden meldes styret skriftlig innen 1. mai samme år.  Ved uttreden reduseres selskapets andelskapital tilsvarende de aktuelle andelers pålydende, og beløpet overføres til selskapets egenkapital.

15. Oppløsning

Sammenslutningen kan vedta oppløsning av SA’et med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst ½-parten av samtlige andeler.

Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

Ved oppløsning har medlemmene i SA’et på oppløsningstidspunktet rett til å få utbetalt andelinnskuddene og innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at gjeld/økonomiske forpliktelser er dekket inn. Ved slike utbetalinger skal det ikke foretas noen form for renteberegning, jf samvirkelovens § 135 (3). Slike utbetalinger kan dermed ikke finne sted før all gjeld/økonomiske forpliktelser som foretaket har er dekket inn, og videre at det har gått minst 2 måneder fra kunngjøringen av kreditorvarselet i Brønnøysundregistrene sin elektroniske kunngjøringspublikasjon etter samvirkelovens § 130, jf samvirkelovens § 135 (1).

Slike utbetalinger kan likevel skje dersom det bare står igjen tvilsomme eller omtvistet gjeld/økonomiske forpliktelser, og det blir satt av en tilstrekkelig sum til å dekke disse. Om ikke annet er avtalt, skal summen settes inn på en felleskonto for foretaket og den kreditoren det gjelder, slik at uttak ikke kan skje uten skriftlig samtykke fra begge parter eller ved endelig dom, jf samvirkelovens § 135 (2).

Det overskytende går til Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteforening med en forholdsmessig fordeling av om medlemmene sokner til hhv Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteforening, jf samvirkelovens § 135 (4)

16. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Det vises ellers til Samvirkelovens § 135 (6).

17. Annet

Samvirkelovens bestemmelser gjelder fullt ut, med unntak der hvor SA’et har bestemt annet på foreskreven og lovmessig korrekt måte, og at gjeldende lovgiving (også utenom Samvirkeloven) i tillegg gir anledning til dette.

18. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal avgjøres av ordinære domstoler med Nord Østerdal Tingrett som verneting.

Årsmøteinnkalling, løypelaget , 14. august 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2020/2021

Tid: 14. august 2021 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020-2021

3. Regnskap og balanse 2020-2021 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2021-2022

 

5. Årsmøtesaker fra styret

 

5.1 Vedtektsendring - forslag fra styret er lagt ut på www.Vinjevegen.info under informasjon fra løypelaget

      

6. Innkomne saker     

7.Valg

3 medlemmer av valgkomité

8. Avslutning

    Orientering om status garasjebygg

Vennlig hilsen

Styret