Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

Årsberetning 2020/2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA- perioden 2020-2021

 

1.Styret:

På årsmøtet 15. august 2020 ble følgende styre valgt:

Berit Christensen (Lauvåsen)- leder, valgt for 2 år.

Stein Garnes (Vinjevegen) – sekretær, valgt for 2 år.

Lars Ola Aunerud (Vinjevegen)- valgt for 2 år.

Thomas Bjerkvoll (Lauvåsen)- ikke på valg

Gunnar Myrvang (grunneiere)- ikke på valg

Vararepresentanter:

Roar Nyberget (Lauvåsen) - valgt for 2 år

Per Johan Dulsrud (Vinjevegen)- valgt for 2 år

Haakon Akre (grunneiere)- ikke på valg

2. Møter

Det er avholdt 5 styremøter i perioden. Det har også blitt avholdt 2 møter med sesongens løypekjørere - ett med kun leder tilstede og et der hele styret har vært invitert.

På styremøter der bygging av garasje har stått på sakslista har leder av byggekomitéen Olav Eik Nes vært invitert inn på sak.

Leder i løypelaget har deltatt på et styremøte i Vinjevegen Vel.

3. Arbeidsoppgaver i perioden

3.1 Løypetraseer

I forkant av sesongen ble det jobbet veldig bra med merking av løypetrasér - tilsammen ca. 660 dugnadstimer. Det er satt opp gjerdestolper med anvisere og refleksbånd på hele løypenettet nord for Tryvangvegen og Saubua. Vi måtte legge om løypetraséen mellom Lauvåskrysset og Helaksetra - løypa måtte legges utenfor vegtraséen. Tilbakemeldingene er at det ble en fin trasé.

Det ble ryddet stein i løypetraséen rett nord for Tryvangvegen i løypetraséen mot Løvlandsmyra.

Disse tiltakene i tillegg til at man satte fokus på at løypemaskina ikke skal kjøres før det er nok snø, har gjort at man i løpet av sesongen ikke har hatt en eneste driftstans på løypemaskina.

Det gjenstår merking av noe på Blakersmorunden og Fjelløypa - det ble kjørt ut gjerdestolper i påsken. Det er lagt plan for dette i løpet av sommeren. I tillegg må noen klopper og bruer utbedres, og det må gjøres noe vedlikehold av eksisterende merking i hele traséen.

3.2 Adresselister

I løpet av året er det ryddet i adresse og maillister, pr. i dag har vi oppdaterte mailadresser på 180 hytter i Lauvåsen og  410 hytter langs Vinjevegen/Tryvang/Geitryggen.

3.3 Hjemmeside

Løypemaskina har sin egen hjemmeside under Vinjevegen.info, og den blir brukt til korte infomeldinger. Den ble oppgradert og gjort mer brukervennlig i januar 2021.

3.4 Skisporet.no

Skisporet.no viser hvilke løyper som er kjørt når og hvor løypemaskina til enhver tid befinner seg.

3.5 Løypekjøring

Det var en krevende start på sesongen. Lite snø og mildvær til midten av januar og da kom nesten all snøen som kom i vinter, på en gang. Det ble derfor vanskelig å få tråkket ei god såle - både pga av åpne bekker, bløte myrer og mye løssnø. Etter ei helg i månedskiftet januar/februar med kjempeinnsats av løypekjørere på maskin og skuter kunne sesongen endelig komme i gang for alvor.

GPS på maskina gir oss informasjon om kjøring. Det er kjørt 39 turer, 184 timer og 1155 km med løypemaskina. Begge vinterferieukene og påsken ga oss varme dager og kalde netter - det gir isete spor og ikke akkurat drømmeforhold. Løypemaskina kjørte hver dag, og det ble lagt opp slik at begge hytteområder hadde tilgang til løyper som var nykjørt. Fjelløypa på Tryvang ble kjørt mange ganger i løpet av sesongen.

3.7 Løypekjørere

9 hytteeiere i området som har stilt opp som løypekjørere på løypemaskin og skuter. De kjører på dugnad og begynner nå å få god erfaring.  De fikk også foran årets sesong en oppdatering, teoretisk og praktisk på løypemaskina. Svein Erik Norsted kjørte noe på slutten av sesongen.

3.8 Turpostkasser

Også i år ble det satt opp 4 turpostkasser i løypenettet vårt:

- ei på Blakersmorunden

- ei vest for Skarvbrua

- ei der løypa over Lauvåstoppen tar av hovedløypa mot Helak

- ei rett etter kloppen over Bjøråa i lia mot Vinjestøtta

Det ble trukket ut 3 vinnere av to fine tursekker med utstyr og en batteribank.

I år var det stor deltakelse og mange navn i alle bøker. I tillegg til at dette kan være fine turmål får også styret i løypelaget en pekepinn på hvilke løyper som blir brukt.

3.9 Påskeskirenn

Pga. at de tradisjonelle påskeskirennene ble avlyst pga. nasjonale smittevernregler ble det arrangert et alternativt og smitteverntilpasset skirenn - oppsatte poster med spørsmål og avkrysning 1,X og 2.

Deltakere registrerte seg og gikk løypa med poster på tidspunkt det passet hver enkelt hytte. Dette ble godt mottatt blant hytteeiere og ga noen kroner inn til løypelaget.

3.10 Forslag om vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring blir sak på årsmøtet 14. august 2021. Det ønskes en vedtektsendring slik at medlemmer i løypelaget ikke lenger defineres til de som i sin tid kjøpte en andel på kr. 3000 i løypemaskina, men til de som betaler bidrag til drift av løypelaget. Det vil si at betaler man årlig bidrag er man valgbar til styret, og man har stemmerett på årsmøtet.

3.11 Garasjebygg

I løpet av året er tomt skaffet til veie - festetomt til gode vilkår fra Cato Haugen ved Tryvangplassen.

Ordlyden i festekontrakt er gjennomgått av jurist.

Det ble i fjor høst søkt om midler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og vi mottar kr. 150 000 til innkjøp av materialer.

4. Økonomi.

Styret viser her til regnskapet som er ført av Sør-Østerdal Regnskapslag. SA’et har solid økonomi med oppsparte midler. Driftsformen med at hytteeiere kjører løyper på dugnad gir oss lavere utgifter på løypekjøring.  Dette er i år synliggjort i regnskapet, dersom vi måtte ha leid inn løypekjørere ville dette gitt oss en utgift på kr. 110 000 - vi ville da hatt et negativt resultat på ca. kr. 70 000.

I år kom det inn 395 bidrag fra brukere av løypenettet inn på konto - en økning på 155 bidrag sammenliknet med fjorårssesongen og av det blir det en økning på i underkant av kr. 100 000.  Det blir levert et godt produkt – både med løypenett og kvalitet på løypene – det gir økte inntekter.

Vi har mottatt bidrag fra Stor-Elvdal kommune, Vinjevegen Vel, Lauvåsen Hytteeierforening og lokale sponsorer.

På utgiftssiden ble det i fjor brukt en del på materialer til merking av løyper.

Utgiftene til reparasjoner og service på løypemaskina var høye, men forhåpentligvis vil den jobben som er gjort på maskina i fjor, bedre merking av løyper, bedre sjekklister før og etter kjøring virke preventivt framover.

 

5. Framtidige arbeidsmål

5.1 Løypekjøring

Alle som kjørte sist vinter blir med videre og gjør en innsats med løypekjøring også vinteren 2021/2022. De går da inn i sin 3. -4. sesong som løypemaskinkjørere. Vi har flere på liste som ønsker å bidra. Akkurat slik situasjonen er nå så er det ikke aktuelt å fordele kjøring på flere. Det er viktig med en viss kontinuitet.

Det jobbes med å få en bedre ordning med kjøring av skuter i Tryvangområdet. Vi jobbes med å få til en mer forutsigbar ordning med tilførselsløyper i dette området.

5.2 Løypemerking

Dette er et arbeid som vil være en kontinuerlig jobb. Det ble lagt et veldig godt grunnlag i fjor slik at jobben blir betydelig mindre framover. Det blir vedlikehold og eventuelle små justeringer på selve traséen.  Det blir gjennomført dugnader gjennom sommeren for merking på Blakersmorunden, Fjell-løypa og tilførselsløyper i Tryvangområdet. Vinjevegen Vel vil bistå med organisering her.

5.3. Garasjebygg

Alt ligger nå til rette for at garasjebygg kan bli en realitet.

Byggekomitéen jobber nå med å få til gunstige avtaler på innkjøp av byggematerialer. Det er startet en spleisedugnad blant hytteeiere og brukere av området. Løypelaget har god økonomi, og selv om nytt garasjebygg til erstatning for det gamle teltet har høy prioritet, så ønsker ikke styret at alle oppsparte midler skal gå inn i det nye garasjebygget. Man beregner at det meste håndverksmessige skal utføres på dugnad.

Garasjen skal bli et pent bygg som skal skli godt inn i omgivelsene.

 

5.4 Løypeavgift

Se pkt. 4 - økonomi

5.5. Finansieringsplan ny løypemaskin

Styret har vurdert det dit hen at i år har vi fokus på å få opp et garasjebygg med god plassering og til lavest mulig kostnad. Den driftsformen vi nå har etablert med kjøring på dugnad og en god økning i antall bidragsytere så er dette absolutt bærekraftig med tanke på å kunne erstatte nåværende løypemaskin den dagen det er nødvendig. Styret jobber med flere kostnadsbesparende tiltak, bl.a. med å finne en web-basert løsning på regnskap.

Styret har hatt kontakt med Antra (leverandør av dagens maskin) og de anslår at vi kan ha dagens maskin i minst 10 år til. Finansieringsplan vil være på dagsorden på styremøter framover, men vi har ingen ferdig plan pr. d.d.

Løypemelding - helga 17. og 18. april 2021

Skrevet av Berit Christensen

Yr.no  melder strålende vær på fjellet til helga. Det kan bli ei fantastisk "finale-helg" på ski, og det blir den siste helga denne sesongen for kjøring av løyper!

Alt utenom Blakersmoen vurderes kjørt - følg med Skisporet.no.

God tur!

Løypemelding for påsken 2021

Skrevet av Berit Christensen

Nærmer seg påske, litt ruskete start rent værmessig i Palmehelga. Løypekjørerne må ta hensyn til vær og vind, varmegrader og regn/snø. Vi skal gjøre det best mulig og ta valg slik at vi forhåpentligvis bevarer skiløypene gjennom påsken. Skuterløypene på Lauvåsen kjøres først på søndag pga været som er meldt på lørdag. Det legges ut melding på FB da tilførselsløyper på Tryvang er kjørt. Løypemaskina kan følges på skisporet.no. 🐥🐣🐥🐣😎. God påske og god skitur!

Informasjon om løypekjøring vinteren 2021

Skrevet av Berit Christensen

Løypekjøring Vinjevegen/Lauvåsen –        

vinteren 2020/2021

 1. Sammen med løypekjørene har løypelaget lagt en plan for løypekjøring:

  • Tida før jul brukes til tråkking av løypetraséene med skuter – det settes etterhvert spor med

   sporsetter dersom snømengden tilsier at det er mulig

  • Løypemaskina kjøres i jule- og nyttårshelga dersom snømengden tilsier at det er mulig

  • Løypene prepareres hver helg fra nyttår fram til 2. helga etter påske – snø og værforbehold

  • Det kjøres løyper i ukene 8 og 9 og hele påsken – vurderes daglig utfra løypenes tilstand

  • Planen er at løypene skal være ferdig kjørt kl 11 – annen hver helg starter maskina nordover eller

   sørover fra garasjen.
   Løypestatus ligger oppdatert på 
   www.skisporet via GPS på løypemaskina.

   Det vil også legges ut informasjon ved større avvik fra plan på www.Vinjevegen.info.

   Gode og trygge skiløyper har stor verdi for hytteområdene våre. Skiløypene trenger ditt bidrag!

  • Beløp kr 900,-

  • Kontonummer 1822 57 57565

  • Alternativt kan det brukes VIPPS nr. 557007

 • Tida