Løypelaget - nyheter

loypemaskin ikon3

Det snør ikke ferdige skiløyper! Uten det frivillige løypebidraget blir det ingen løyper!

Løypemaskina og dyktige kjørere gir oss gode skispor som gjør skituren til en enda finere opplevelse. Gå inn på Skisporet.no og se hvor løypemaskina er til en hver tid i det ca. 70 km lange løypenettet vårt.

STØTT OPP OM LØYPEMASKINA VÅR!

Se oppdartet løypestatus på skisporet.no


 

Revisjonrapport - regnskap 2021/2022

Skrevet av Berit Christensen

Revisjon_av_regnskap_Vinjeveien.pdf

Revisjon av regnskap Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag SA pr 01.06.2022


Regnskapet er revidert pr 01.06.2022


Åpningsbalanse stemmer overens med utgående balanse fra annet regnskapssystem. Bokførte
beholdninger stemmer med sjekk mot bankutskrifter.
Løypelaget er å betrakte som en ideell organisasjon, og er ikke registrert i mva-registeret og
har således ingen rapporteringsplikt til det offentlige.
Regnskapet føres avvikende fra normalt kalenderår og gjelder fra 31.05.2021-01.06.2022.
Løypelaget fikk i denne perioden et negativt resultat på 22.704,30. En snøfattig vinter
påvirker viljen til å betale løypeavgift, og kan forklare årsaken til resultatet.
Laget har i regnskapsperioden bygget et garasjebygg på Tryvangplassen. Bygget er reist og
finansiert delvis gjennom støttebidrag fra enkeltpersoner/Spleisaksjon, Lauvåsen
Hytteområde, Vinjeveien Vel og Sparebankstiftelsen, samt en betydelig dugnadsinnsats.
Bygget avskrives over 25 år og løypemaskin avskrives over 10 år.
Det er foretatt stikkprøver av enkeltføringer av bilag uten å avdekke feil eller mangler.
Ellers er det å nevne at det er en sunn og god økonomi i løypelaget, det er ingen ekstern gjeld
og det opplyses at det jobbes aktivt med lagets fordringer.


På denne bakgrunn anbefaler jeg årsmøtet å godkjenne regnskapet.


26.07.2022 Arne Granrud

Innkalling til årsmøte i løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2021/2022 Tid: 13. august 2022 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste
1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede, jfr. vedtekter § 10. Alle hytteeiere i området har møterett, men hytteeiere som ikke har betalt løypebidrag i inneværende sesong har ikke uttale- og forslagsrett.

1.2 Godkjennelse av sakliste
1.3 Godkjennelse av innkallingen
1.4 Valg av dirigent
1.5 Valg av sekretær
1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2021-2022

3. Regnskap og balanse 2021-2022 (avvikende regnskapsår)

4. Budsjett 2022-2023

5. Årsmøtesaker fra styret

5.1 Gjennomgang av garasjebygging
5.2 Tilførselsløyper Lauvåsen vs. Tryvang

6. Innkomne saker

7.Valg

8. Avslutning

Vennlig hilsen Styret

 

Notat til årsmøtet - Skuterkjøring Tryvang vs. Lauvåsen

Skrevet av Berit Christensen

Notat: Skuterkjøring Tryvang vs. Lauvåsen:

Bakgrunn for notatet:

På årsmøtet i 2021 kom det flere innspill ang. skuterkjøring av tilførselsløyper Tryvang vs.  Lauvåsen, det kom forslag fra Per Johannessen om at styret legger fram dette som sak på årsmøtet 2022.

Historikk:

I referat fra oppstartsmøte 14. mars 2015 står det følgende: Betingelsen for et samarbeid er at begge parter (Vinjevegen Vel og Lauvåsen hytteeierforening) får igjen en dekningsgrad av sitt nåværende løypenett som er tilstrekkelig for å motivere hytteeierne til å delfinansiere kjøp/vedlikehold.

Fakta:

Tilførselsløyper i Tryvangområdet kjøres av skuter driftet og eiet av løypelaget. I Lauvåsen har så langt Stor-Elvdal Røde Kors blitt leid inn til å kjøre skuter på tilførselsløyper, i tillegg har de kjørt 6 km av det ordinære løypenettet. For å redusere utgiftene til innleid kjøring ble noen trasèer  nedlagt i 2018. 

 

Dersom løypemaskina skulle ha kjørt løyper som ikke tilførselsløyper i Lauvåsen måtte den ha kjørt ca. 12 km mer  - det hadde utgjort ca. 1,5 time og 15 liter drivstoff mer pr. tur med løypemaskina.

Utgiftene på tilførselsløyper på Tryvang har vært reparasjoner/service og forsikring på skuter. I Lauvåsen har Stor-Elvdal Røde Kors fått 500 kr/t de har vært ute på kjøring, løypelaget har ikke hatt noen utgifter på skuter eller drift av skuter (reparasjoner, service og forsikring).

Fra sesongen 2021/2022 ble det inngått avtale med i alt 3 hytteeiere som kjører skuter og tilførselsløyper på Tryvang etter turnus. Med dette ønsker vi å gi hytteeierne på Tryvang et mer permanent og forutsigbart tilførselsløypenett. Pga. snømangel ble det ikke kjørt tilførselsløyper i sesongen 2021/2022.

I januar 2022 kjøpte Lauvåsen hytteeierforening en brukt skuter av kommuneskogen i Stor-Elvdal. Den ble registrert på Vinjeveien/Lauvåsen løypelag - denne skuteren vil driftes av løypelaget på samme måte som skuteren som allerede eies av løypelaget.  Den nye skuteren stasjoneres i Lauvåsen i sesongen sammen med sporsetteren som eies av Lauvåsen hytteeierforening. Den vil bli brukt til å kjøre løyper det løypenettet som tidligere er kjørt av Stor-Elvdal Røde Kors (sak på styremøte 4/1 -2022).  Plassering av denne skuteren i Lauvåsen i sesongen reduserer sårbarheten ved å ha hele maskinparken stasjonert på Tryvang de gangene vegen er stengt, eller det er så lite snø at man ikke kommer over til Lauvåsen.

Vi ønsker fortsatt et samarbeid med Stor-Elvdal Røde Kors, særlig i forbindelse med tråkking av løypetrasé i starten på sesongen.

Grovt estimat på økonomi:

 

Løypelaget sin skuter stasjonert på Tryvang:

Løypelaget sin skuter stasjonert på Lauvåsen

Tidligere gjennomsnitt årlig utgift Stor-Elvdal Røde kors

service

8000 kr

8000 kr

 

drivstoff

2000 kr

3000 kr

 

forsikring

1200 kr

1200 kr

 

Årskort - kjørere

6600 kr

6600 kr

 

Totalsum

17 800 kr

18 800 kr

25 000

 

 

 

Årsberetning 2021/2022 - løypelaget

Skrevet av Berit Christensen

Årsberetning Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA- perioden 2021-2022

 

1.Styret:

På årsmøtet 14. august 2021 ble følgende styre valgt:

Berit Christensen (Lauvåsen)- ikke på valg.

Stein Garnes (Vinjevegen) – ikke på valg.

Lars Ola Aunerud (Vinjevegen)- valgt for 2 år.

Thomas Bjerkvoll (Lauvåsen)- valgt for 2 år

Arne Selman (repr. grunneiere)- valgt for 2 år

Vararepresentanter:

Roar Nyberget (Lauvåsen) - ikke på valg

Per Johan Dulsrud (Vinjevegen)- ikke på valg

Haakon Akre  (repr.grunneiere)- valgt for 2 år

Revisor:

Arne Granerud - valgt for 2 år

Valgkomitée:

Kjell Teig - valgt for 2år

Brede Ekren - valgt for 2 år

Monicha Nyman - valgt for 1 år

Berit Christensen ble valgt som leder, Lars Ola Aunerud - nestleder og Stein Garnes sekretær/kasserer

2. Møter

Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Det har også blitt avholdt 2 møter med sesongens løypekjørere.

På styremøter der bygging av garasje har stått på sakslista har leder av byggekomitéen Olav Eik-Nes vært invitert inn på sak.

3. Arbeidsoppgaver i perioden

3.1 Løypetraseer

I løpet av sesongen er det bygd noen nye klopper og bruer.( Lauvåsen, mot Helaksetra og mellom Lauvåsen og Lauvåsdelet). Løypetraséene blir gått gjennom og vedlikeholdt. Enkelte plasser endres traséen noe - løypekjørerne gir tilbakemelding om steiner, snøforhold og forhold i traséen som tilsier at man bør gjøre små endringer. Det ble merket noe mer i området Tryvang/Blakersmoen/Fjelløypa, men det mangler fremdeles en god del merking der.

3.2 Adresselister

Oppdaterte adresselister over hytteeiere i området er en kontinuerlig prosess. Her er vi helt avhengig av informasjon fra hytteeiere ved endring av adresse, endring av mailadresse og ved salg/overdragelse av hytte. Det blir jevnlig lagt ut oppfordring til å gjøre dette i innlegg på Facebook.

3.3 Hjemmeside

Løypelaget har sin egen «fane» under Vinjevegen.info, og den blir brukt til korte infomeldinger.

3.4 Skisporet.no

Skisporet.no viser hvilke løyper som er kjørt. GPSen er vanligvis tilkoblet løypemaskina, men ble i løpet av vinterferieukene i år satt over på en skuter i og med at løypemaskina ikke kunne kjøres pga. snømangel.

3.5 Løypekjøring

Det har vært en krevende sesong - veldig lite snø gjennom hele sesongen. Det kom ca. 25 cm i uke 7 som gjorde det mulig å preparere løyper til vinterferieukene 8 og 9. Det ble kjørt med 2 skutere og sporsetter.  Onsdag 23. februar ble det ikke kjørt - da var det mellom 15-20 m/s vind i hele området. Det ble kjørt i helgene mellom vinterferieukene og påske, men påsken var det for lite snø til å kjøre selv med skuter.

Fra uke 7 til 4.april ble det anslagsvis kjørt 1630 km med skuter, en dugnadsinnsats på 130 timer.

(Forrige sesong 1150 km og 184 timer med løypemaskin). 

3.6 Løypekjørere

8 hytteeiere i området var satt i turnus på løypemaskin og 3 hytteeiere i turnus på skuter for å kjøre tilførselsløyper på Tryvang. Dette kjøres på dugnad. Det var inngått avtale med Stor-Elvdal Røde Kors for løypenettet som ikke kjøres av løypemaskin i Lauvåsen.  I og med at vinteren ble veldig spesiell, og snøforholdene gjorde at løypemaskina ikke kunne brukes, måtte det improviseres en del. Løypekjørene var positive og tilpasset seg alle endringer på kort varsel. I uke 8 var det lite snø, mye vind, og noen løypekjørere var rammet av korona. 3 andre hytteeiere meldte seg til tjeneste og bidro til at kabalen i vinterferien gikk opp. Alle som jobber i løypelaget ønsker å levere en så god vare som mulig.  

4. Økonomi.

Styret viser til vedlagt regnskap.

Styret vedtok i fjor at vi skulle overta regnskapet sjøl, bruk av regnskapskontor koster mellom

25-30 000 kr pr. år.

Driftsformen med at hytteeiere kjører løyper på dugnad gir oss lavere utgifter på løypekjøring.  I år kom det inn 252 bidrag (250 hytter og 2 dagsturister) fra brukere av løypenettet inn på konto - en nedgang på 114 hytteeiere og 26 dagsturister. Dette viser at for mange hytteeiere er skiløyper «ferskvare», det betales hvis løypene har god kvalitet.

 Vi har mottatt bidrag fra Stor-Elvdal kommune, Vinjevegen Vel og lokale sponsorer.

På utgiftssiden ble det også i fjor brukt en del på materialer til bygging av bruer og merking av løyper.

Utgiftene til reparasjoner og service på løypemaskina var høye, men forhåpentligvis vil den jobben som er gjort på maskina i fjor, bedre merking av løyper, sjekklister før og etter kjøring virke preventivt framover.

I fjor høst ble garasjebygget oppført på dugnad. Bygget har kostet løypelaget kr. 238 000. Se eget pkt. 5.5 for garasjebygget

 

 

 

5. Status drift

5.1 Løypekjøring

Løypekjørere på løypemaskina begynner å få god erfaring og går nå inn i sin 4. -5. sesong som løypemaskinkjørere. Vi har flere på liste som ønsker å bidra. Akkurat slik situasjonen er nå så er det ikke aktuelt å fordele kjøring med løypemaskin på flere. Det er viktig med en viss kontinuitet.

5.2 Kompetanseheving/kurs løypekjørere

Det var i vinter planlagt kurs ute i løypetraséen for kjørere av løypemaskina. På grunn av snømangel ble dette utsatt 3 ganger før det ble bestemt at det måtte utsettes til desember/januar i kommende sesong.

5.3 Løypemerking

Dette er et arbeid som vil være en kontinuerlig jobb. Det blir vedlikehold og eventuelle små justeringer på selve traséen.  Det blir gjennomført dugnader med merking gjennom sommeren på Blakersmo-runden, Fjell-løypa og tilførselsløyper i Tryvang-området.  Vinjevegen Vel har sagt de vil bistå med organisering her.

Det er tatt initiativ av et par hytteeiere om vedlikehold av ei bru over en bekk i seterområdet på Lauvåsen. Ellers jobbes det bra og det er fordelt oppgaver til rydding vedlikehold av løypenettet i Lauvåsen-området.

5.4 Hjertestarter

Takket være initiativ fra Bjarne Kise i fjor høst er det nå satt opp en hjertestarter på den nordre veggen på garasjen på Tryvangplassen. Løypelaget er takknemlig for dette initiativet, og den jobben som ble gjort med å anskaffe hjertestarteren. Det er et godt bidrag fra løypelaget til hytteeiere i området. Hjertestarteren er lagt inn i hjertestarterregisteret og vil da være synlig på flere Apper.

Løypelaget følger opp med tilsyn og vedlikehold.

5.5 Garasjebygg

Merkedatoer bygging av garasje:

Oppmåling av tomt: 8. juni 2021

Tinglyst tomteoppmåling: 9. juni 2021

Underskrevet kontrakt med Cato Haugen om feste av tomt: 15. juni 2021

Tinglyst festekontrakt: 13. september 2021

Byggetilatelse: 10. september 2021

Første dugnadshelg: 11.september 2021

Løypemaskina ble kjørt inn i garasjen: 4. desember 2021

Ferdigstillelsesattest fra Stor-Elvdal kommune: 17. januar 2022

Gaver og bidrag var helt nødvendig for å kunne gjennomføre dette prosjektet. Det har blitt forhandlet godt med alle leverandører (navngitt i tabellen under). Alle har gitt oss gode rabatter og god service. Gunnar Myrvang har gitt grus til grunnarbeidet, lån av stilas fra Bjarne Ulvmoen og Byggma v/ John Sæten som sponsa oss takplatene. Takk også til de som overrasket dugnadsgjengen med varm lunsj, kaffe og kaker. Hva disse «gavene» og rabattene utgjør har vi ikke noe kronebeløp på.

I rene kronegaver er summen: kr. 303 740. Fordeling der kommer fram i tabellen under. Det var 148 hytteeiere som bidro i «Spleisen». Utgifter er også satt i egen tabell.

   

Gaver og bidrag:

Bidrag hytteeiere

2344

Bidrag, Lauvåsen hytteeierforening

30000

Bidrag, Vinjevegen vel

40000

Kundeutbytte

659

Spleis

80737

Sparebankstiftelsen

150000

303740

 

Utgifter

Oppmåling av tomt, S-E kommune

16405

Betong, betong Øst

39743

Stilas

1494

Forsikring under oppføring av bygg

1289

Grunnarbeide, Austeng

68076,98

El-installasjon, Berg og Sandboe

59952

Opprydding

401

Saksbehandling S-E kommune

9045

Materialer til bygg, Midt-Østerdal

345793

541798

   
   
   

Totalkostnader for løypelaget og forbruk av oppsparte midler: kr. 238058.

Bygget ble satt opp på dugnad i perioden 11. september til 5. desember 2021. Tilsammen utgjorde dette 675 timer. En fantastisk godt gjennomført dugnadsjobbing av hytteeiere, og veldig godt planlagt og gjennomført av byggekomitéen Olav Eik-Nes og Magnar Østli. Omregnet i kroner utgjør 675 dugnadstimer omlag kr. 438 750 ( kr. 650 pr. time - norskfriluftsliv.no).

 

5.6 Løypeavgift

Se pkt. 4 - økonomi

5.7 Maskinpark

Løypemaskina ble ikke brukt sist sesong. Den er nå satt opp på bukker, og etter å ha konferert med Antra vil det ikke bli gjennomført årlig service i år.

I begynnelsen av februar kjøpte Lauvåsen hytteeierforening brukt skuter av kommuneskogen i Stor-Elvdal. Denne skuteren ble registret på løypelaget. Det er tenkt at denne stasjoneres i Lauvåsen i sesongen. Dette minker sårbarheten på at alt er plassert på Tryvang. Det kan kjøres løyper på Lauvåsen hvis man ikke kommer over «fjellet», og den kan ta over kjøring av løypenettet i Lauvåsen som ikke kjøres av løypemaskina.

Løypelaget drifter skuteren på samme måte som den andre skuteren - forsikring, service og drivstoff.

Begge skuterne må ha full service - de er kjørt mye og på lite snø denne vinteren. Det sliter på utstyret.

Budsjettforslag 2022/2023 - løypelaget

Skrevet av Berit Christensen
Budsjett 2022/2023
VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA
Brukt årsregnskap 202/2021 i budsjettoppsett  fordi 2021/2022 var et driftsmessig veldig avvikende år.
    Budsjett 2022/2023 Regnskap 2020/2021 kommentar til budsjettforslag
Salgs- og driftsinntekt        
3120 Inntekt nettannonser 18 000 22 500 1500 kr x  12 nettannonser
3902 Kommunalt løypetilskudd 30 000 33 750  
3905 Tilskudd Vinjeveien vel 50 000 35 000  
  Tilskudd Lauvåsen hytteierf.   10 000 Storelgen eiendom i 2020-2021
3906 Løypeavgift 270 000 321 101 estimert 300 hytteeiere
3980 Dugnadskjøring 120 000 109 600 flere skuterkjørere pga tilførselsløyper
3990 Innt.ført bidrag løypemaskin 94 100 94 100 årlig sum over 10 år
         
Salgs- og driftsinntekt   582 100 626 051  
         
Varekostnad      
4501 Innleid løypekjøring 30 800 62 250 Ref årkort til løypekjørere 
4502 Dugnadskjøring 120 000 109 600 se  art. 3980 på inntekt
         
Varekostnad 150 800 171 850  

Andre drifts.-kostnader

       
6010 Avskr. Løypemaskin 147 934 147 934  årlig sum over 10 år
  Avskr. garasjebygg 11 751 11 751 årlig sum over 25 år
6340 Leie strøm 7 200 0 ca 500 kr pr. mnd
6503 Materiale løyper/stier 25 000 43 863 klopper/bruer/merking
  Materialer garasje 10 000   hyller, lås og beis
6510 Håndverktøy/driftsmatriale 1 000    
6555 GPS (Skisporet.no) 5 000 6 627  
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 2 000    
6705 Regnskapshonorar 1 500 25 963 Overgang til Fiken
6860 Møte og Kurs 2 000 2 048 Kurs på maskina
7000 Drivstoff transportmidler 30 000 26 050 har 1700 liter med diesel
7020 Vedlikehold løypemaskin 4 000 148 370 ikke noe service på løypemaskina 2022-23
  Vedlikehold skutere 26 000 3 562 Full service på 2 skutere
7040 Forsikring/avgift trans.midler 10 755 7 659 2 skutere, løypemaskin og garasjen
7320 Drift/vedl.hold hjemmeside 300 5 613 vinjevegen.info
7770 Bankgebyr 4 000 1 746 nettbank bedrift
7790 Annen kostnad 3 000 1 724  
Andre driftskostnader   291 440 421 159  
         
Driftskostnader   442 240 421 159  
         
Driftsresultat    139 860 33 042  
         
8051 Renteinntekt bank 700 2 824  
8070 Annen finansinntekt 2 000   kundeutbytte bank og Gjensidige
8150 Annen rentekostnad      
Årsresultat    142 560 35 866