Vinjevegen

Vedrørende defekte vannposter i Fåfengveien
 
Det vises til det møtet som vellet hadde på
Tryvang Øst i påsken 2018.
Vellets styre hadde et oppfølgende møte 21. juni
med ny eier av Lindvikeiendommen, Cato Haugen,
men det ble ikke oppnådd enighet vedrørende
vedlikeholdet av vannpostene. Det vises til referat
utlagt på vellets hjemmeside.
Slik situasjonen er pr i dag, avventes det et møte
mellom Cato Haugen og de andre grunneierne i
området for om mulig å samkjøre praksis overfor sine
respektive tomtefestere. Håpet er at et slikt møte vil
medføre at Cato Haugen samordner sin praksis
vedrørende vedlikehold slik Lindvik gjorde tidligere og
slik Kommuneskogen og Gunnar Myrvang gjør for sine
festetomter.
 
 
Til våren er det berammet en rettsak i Ringsaker der
flere velforeningen går til sak mot Phil (grunneier).
Grunneier ønsker der å innføre en serviceavgift for
å dekke drift av blant annet vannposter og
vedlikehold/brøyting av veger.

Styret i Vinjevegen Vel avventer utfallet av
denne rettsaken.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.