Referater styremøter

Skrevet av Joar Hagen

Referat styremøte 01 Vinjeveien vel 29/12-
2013

Møte avholdt i hytta til Simen Sollien

Tilstede: Joar Hagen

Odd Søgård

Simen Sollien

Helge Hatlemark

Neste styremøte blir ca 1. februar i Elverum, Simen innkaller

Helge utpekt som referent fra møtet

Sak 01: Styreleder

I leders fravær har Simen Sollien sagt seg villig til å rykke opp som fungerende leder fram til årsmøte
sommeren 2014. Simen Sollien tar kontakt med leder og avklarer situasjonen.

Sak 02: Mobilnett

Siste meldinger fra Erik Lund: Telenor blir eventuelt eneutbygger av mobilnett, Netcom er ute av
bildet. Telenor ønsker å sette mast på Gråvoltangen, anslått kostnad ca 2 millioner kroner. Stor-
Elvdal kommune har avslått en samfinansiering. Begrunnelsen er at de ikke vil forfordele noen
hytteområder framfor andre.

Joar Hagen og Erik Lund blir velforeningens representanter mot Telenor.

Joar tar kontakt med brannvesenet angående dekning for nødnett.

Forslag til alternativ plassering av mobilmast på toppen av Geitryggen ble lansert i møtet. Muligens
billigere anlegg pga betydelig kortere graving av kabel. Forslag tas med i videre arbeid.

Sak 03: Påskeskirenn

Styret ser på muligheten for å flytte Raudfjellrennet fra Saubua til Tryvangplassen. Styret vurderer at
det her skal være mulig med et mer kompakt arrangement i tillegg til at det her kan benyttes
strømuttak.

Løypelaget har sagt de kan stille med løyper til rennet.

Startnummer og start/mål-seil lånes av Sparebanken Hedmark- Ansvarlig: ?

Helge sjekker med Roar Gulbrandsen ang opplegg for tidtaking

Alle prøver å få tak i premier til skirenn og utlodning. I tillegg forventes det at alle deltakere i rennet
stiller med en premie som tidligere år.

Joar sjekker muligheter for do og oppsetting av telt.

A/L Vinjevegen har sagt seg villig til å besørge at doen ved Saubua blir flyttet til Tryvangplassen, men
det spørs om dette lar seg ordne på vinterføre til denne påsken.

Sak 04: Hjemmesider

Løypelaget og Vinjevegen har samkjørt sine nettsider og disse fungerer fint, mens vellet har sine egne
sider som ikke oppdateres i tilstrekkelig grad. Styret har et ønske om at vellets sider blir slått sammen
med løypelaget/vegen sine sider slik at det blir mere samkjørt og forhåpentlig mere oppdatert. Joar
er på saken.

Sak 05: Styret

Simen tar en prat med forrige styreleder Reidar Folland angående overtakelse av nøkler til Saubua
samt disponering av kontoer og styrets materiell.

Sak 06:Løypelaget

Joar orienterte om løypelagets arbeid.
Samarbeidet løypelaget/velforeningen er ikke det beste. Løypelaget ønsker et felles møte med styret
i velforeningen for å bedre samarbeidet. Forslag om møte med løypelaget i forbindelse med
styremøte i vinterferien, fredag 28/2 klokka 17.00

07:Eventuelt

-Simen undersøker hva som er gjort tidligere angående dekning av reisekostnader til styremøter i
velforeningen.

-Oversikt over styret på nettsidene må oppdateres (OK pr 7/1-14)

Ottestad 7/1-14

Helge Hatlemark

 

 

Referat styremøte nr 02 Vinjeveien vel 27/01-
2014

Møte avholdt hos Joar Hagen, Elverum

Tilstede: Joar Hagen

Odd Søgård

Simen Sollien

Per Eivind Grosvold

Helge Hatlemark

Neste styremøte blir 28. februar klokka 15.30 i Saubua. Gjennomgang av div utstyr til vellet og kort
styremøte før fellesmøte med løypelaget klokka 17.00. Joar innkaller løypelaget.

Helge kuppet rollen som referent fra møtet.

Saker fra møte 02 med fet skrift

Sak 01: Møte 01: Styreleder

I leders fravær har Simen Sollien sagt seg villig til å rykke opp som fungerende leder fram til årsmøte
sommeren 2014. Simen Sollien tar kontakt med leder og avklarer situasjonen.

Sak 01: Møte 02: Styreleder

Simen har hatt kontakt med styreleder Lars Dieseth, men ingen respons. Hvis ikke valgt styreleder
ønsker å være styreleder, må han si fra seg oppgaven. Inntil videre fungerer fremdeles Simen
Sollien som styreleder.

Sak 02: Møte 01: Mobilnett

Siste meldinger fra Erik Lund: Telenor blir eventuelt eneutbygger av mobilnett, Netcom er ute av
bildet. Telenor ønsker å sette mast på Gråvoltangen, anslått kostnad ca 2 millioner kroner. Stor-
Elvdal kommune har avslått en samfinansiering. Begrunnelsen er at de ikke vil forfordele noen
hytteområder framfor andre.

Joar Hagen og Erik Lund blir velforeningens representanter mot Telenor.

Joar tar kontakt med brannvesenet angående dekning for nødnett.

Forslag til alternativ plassering av mobilmast på toppen av Geitryggen ble lansert i møtet. Muligens
billigere anlegg pga betydelig kortere graving av kabel. Forslag tas med i videre arbeid.

Sak 02: Møte 02: Mobilnett

Netcom har ikke trukket seg ut av prosjektet og det ligger an til at det skal bli et
samarbeidsprosjekt mellom Netcom og Telenor. Kommunen er forelagt en intensjonsavtale om
utbygging av mobilnett, men kommunen er pr nå ikke villig til å bli med på denne. En totalkostnad
på ca 1,1million er også kommet fram.

En alternativ plassering på Geitryggen er pr nå ikke aktuell. Annen plassering av mast eller teknisk
løsning for å redusere kostnader må vurderes.

Det er varslet et møte mellom kommunen, Telenor, Netcom og vellet før vinterferien. Dekning for
nødnett har en annen frekvens enn mobilnettet, slik at utbygging ikke har innvirkning på
nødnettet.

Sak-03: Møte 01: Påskeskirenn 2014

Styret ser på muligheten for å flytte Raudfjellrennet fra Saubua til Tryvangplassen. Styret vurderer at
det her skal være mulig med et mer kompakt arrangement i tillegg til at det her kan benyttes
strømuttak.

Løypelaget har sagt de kan stille med løyper til rennet.

Startnummer og start/mål-seil lånes av Sparebanken Hedmark- Ansvarlig: ?

Helge sjekker med Roar Gulbrandsen ang opplegg for tidtaking

Alle prøver å få tak i premier til skirenn og utlodning. I tillegg forventes det at alle deltakere i rennet
stiller med en premie som tidligere år.

Joar sjekker muligheter for do og oppsetting av telt.

A/L Vinjevegen har sagt seg villig til å besørge at doen ved Saubua blir flyttet til Tryvangplassen, men
det spørs om dette lar seg ordne på vinterføre til denne påsken.

Sak-03: Møte 02: Påskeskirenn 2014

Ble besluttet ikke å flytte Raudfjellrennet fra Saubua til Tryvangplassen i år. Ikke mulig å flytte
doen på vinterføre i tillegg til at vi er avhengige av å komme under tak med kiosk, sekretariat osv.
Tom Bjarne Ulvmoen har ei brakke med do vi kunne lånt/leid. Eventuell flytting tas opp til
vurdering neste år.

For å spare arbeid med å samle inn startnummer ved målgang vurderes det å bruke engangs
startnummer/papir. Undersøker pris hos trykkeri før neste møte, 300 startnummer: Joar og Helge

Gamle styremedlemmer utfører samme oppgaver som i 2013. Det trengs minst 2 personer for å ta
seg av premier til skirenn og lotteri.

Startkontingent beholdes på 20,- for å slippe for mye vekslepenger.

Beholdning av medaljer til barneskirenn, premier og diplomer avklares i neste møte. Mye av
premiebeholdningen er gått ut på dato, må suppleres.

Pris på flere medaljer sjekkes til neste møte: Simen og Joar

Roar Gulbrandsen har ikke tilgang til tidtakersystem. Forslag om ikke å ha tidtaking i voksenrennet,
men f.eks ved 101 startende så vinner den som er nr 50 over mållinja osv. Det er tross alt ikke
verdenscup vi arrangerer. Kan da bare registrere rekkefølge i mål og utarbeide resultatliste ut fra
denne. Prøver å sette opp/få tak i et opplegg for dette til neste møte: Helge

Høytaleranlegg: Ordnet av Sigmund Vestad 2013, samme i år?

Undersøker mulighet for å få et strømuttak på trafokiosken ved Saubua, eventuelt på fordelerskap
på motsatt side av veien. Helge

Tid fra siste målgang til start premieutdeling må reduseres til et minimum. Løypesoper må starte
som sistemann i fellesstarten og ikke starte når mange allerede har kommet i mål.

Sak 04: Møte 01: Hjemmesider

Løypelaget og Vinjevegen har samkjørt sine nettsider og disse fungerer fint, mens vellet har sine egne
sider som ikke oppdateres i tilstrekkelig grad. Styret har et ønske om at vellets sider blir slått sammen
med løypelaget/vegen sine sider slik at det blir mere samkjørt og forhåpentlig mere oppdatert. Joar
er på saken.

Sak 04: Møte 02: Hjemmesider

Planlagt møte 28/1 ang felles hjemmesider, Joar representerer vellet.(29/1: Møte utsatt pga
sykdom)

Sak 05: Møte 01: Styret

Simen tar en prat med forrige styreleder Reidar Folland angående overtakelse av nøkler til Saubua
samt disponering av kontoer og styrets materiell.

Sak 05: Møte 02: Styret

Simen mottatt nøkler fra Reidar Folland, styrets materiell lagret i bua ved Saubua, vi tar en
gjennomgang i neste styremøte.

Sak 06: Møte 01: Løypelaget

Joar orienterte om løypelagets arbeid.
Samarbeidet løypelaget/velforeningen er blitt mye bedre. Løypelaget ønsker et felles møte med
styret i velforeningen for å bedre samarbeidet enda mer. Forslag om møte med løypelaget i
forbindelse med styremøte i vinterferien, fredag 28/2 klokka 17.00

Sak 06: Møte 02 Bidrag tilLøypelaget

Simen gir beskjed til regnskapslaget om å overføre 25 000,- til løypelaget som bidrag for sesongen
2013-2014.

Sak 07: Møte 02 Brøyting Saubua

Tore Lie brøyter ved Saubua og sender faktura til regnskapslaget. Brøyting betales kr 2500,- + mva
for inneværende sesong. Kontrakt settes opp før neste sesong.

Sak 09 Møte 02 Kontingent

Regnskapslaget har sendt ut faktura for kontingent 2014.

Sak 10 Møte 02 Æresmedlem vellet.

Det er kommet forslag om å utnevne Moritz Askildt som nytt æresmedlem i vellet.

Eventuelt

-Simen undersøker hva som er gjort tidligere angående dekning av reisekostnader til styremøter i
velforeningen.

Ottestad 30/1-14

Helge Hatlemark

 

 

 

 

 

Kategori: