Vinjevegen

På de siste årsmøtene i VinjevegenVel har det vært oppe spørsmål vedrørende mulighet for å kunne legge inn vann og avløp i områder reguleringsplanen definerer som lav-standard områder. Joar hadde på vegne av Vinjevegen vel møte med Stor-Elvdal kommune, referat ligger HER

Vedrørende defekte vannposter i Fåfengveien
 
Det vises til det møtet som vellet hadde på
Tryvang Øst i påsken 2018.
Vellets styre hadde et oppfølgende møte 21. juni
med ny eier av Lindvikeiendommen, Cato Haugen,
men det ble ikke oppnådd enighet vedrørende
vedlikeholdet av vannpostene. Det vises til referat
utlagt på vellets hjemmeside.
Slik situasjonen er pr i dag, avventes det et møte
mellom Cato Haugen og de andre grunneierne i
området for om mulig å samkjøre praksis overfor sine
respektive tomtefestere. Håpet er at et slikt møte vil
medføre at Cato Haugen samordner sin praksis
vedrørende vedlikehold slik Lindvik gjorde tidligere og
slik Kommuneskogen og Gunnar Myrvang gjør for sine
festetomter.
 
 
Til våren er det berammet en rettsak i Ringsaker der
flere velforeningen går til sak mot Phil (grunneier).
Grunneier ønsker der å innføre en serviceavgift for
å dekke drift av blant annet vannposter og
vedlikehold/brøyting av veger.

Styret i Vinjevegen Vel avventer utfallet av
denne rettsaken.

Vedrørende strømtilknytning i området Svantjønna/Trønnes Gammelsætra i Stor-Elvdal kommune.

Det er sendt et UFORPLIKTENDE KOSTNADSESTIMAT som skal antyde om i hvilket kostnadsområde en slik tilknytning sannsynligvis vil ligge. Det er ikke å anse som endelig sum/tilbud fra Eidsiva Nett AS.

Kostnadsestimatet ligger her

Det er viktig at hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.

Med interessenter menes her hytteeiere som er villige til å betale ifra 150 000,- og kanskje opp til 200 000,- for en tilknytning.

Interessenter kan sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen utsatt frist 15.mai 2019 så skal jeg sette opp en oversikt over interessenter.

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet, og som vil være mer bindene for begge parter.

Viktig å huske at estimatet som er gitt, er veiledende og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019. Dere må ha minst 24 hytteeiere som bestiller til en pris mellom 150 000,- og 200 000,-  FØR eventuelt et prosjekt blir startet.

Eidsiva nett arbeider ikke videre med denne saken før en formell bestilling med interesseliste foreligger.

7.desember 2018 ble Kvannskardkletten naturreservat opprettet. Naturreservatet ligger helt i nærområdet til Vinjevegen, og det kan være greit for alle å sette seg litt inn i hva som er tillatt og ikke i reservatet.

Kortutgave av verneforskriftene og kart kan lastes ned. Utfyllende informasjon finnes på  fylkesmannens sider: https://www.fylkesmannen.no/skogvern

Vinjevegen vel har vært i kontakt med Eidsiva Nett AS angående strømutbygging for området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen og har fått følgende svar:

"Hei

Oversender som ønsket et uforpliktende kostnadsestimat for fremføring av strøm i Deres område.

Ved en eventuell utbygging i dette området, ønsker Eidsiva Nett AS og kunne forholde seg til en hytte/vel forening og/eller en bemyndiget som kontaktledd mellom hytteeiere og oss.

Det er viktig at Dere hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.  

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet.

Viktig å huske at dette estimat er veiledende, og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019."

Vinjevegen Vel har pr nå ikke kapasitet eller anledning til å være dette kontaktleddet mellom hytteeiere og Eidsiva, og har heller ikke hatt denne rollen for andre områder der strøm er bygget ut.  Det foreslås at interesserte hytteeierne i området selv organiserer liste over interessenter. 

Lauvåsen Hytteeierforening har heller ikke rollen som organisator av strømutbygging der.

 

Kostnadsestimat fra Eidsiva Nett AS

Tilbudet er datert 12 novenber 2018 og har en gyldighet på 4 måneder.

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.